Apa itu hibah? Kenapa ia memudahkan pengurusan harta pusaka anda?

Share

Setelah berlakunya kematian, kita sering kali mendengar mengenai perebutan harta pusaka dalam kalangan para waris si mati. Sebenarnya, kisah menyedihkan seperti ini dapat dielakkan sekiranya hibah harta disediakan sewaktu masih hidup.

© Imagehit Asia / 123RF

Hibah merupakan suatu akad pemberian harta yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela kepada seseorang yang lain ketika tempoh hidupnya tanpa sebarang balasan (‘Iwad). Ia berbeza dengan wasiat yang merupakan pemberian harta selepas berlaku kematian pewasiat. Hibah merupakan amalan sunat dan digalakkan dalam Islam, sepertimana firman Allah SWT yang bermaksud:

“… dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.” (Surah al-Baqarah ayat 177)

1. Rukun dan syarat dalam kontrak hibah

© Katarzyna Białasiewicz /123RF

Terdapat empat rukun atau syarat yang perlu dipenuhi:

 • Pemberi hibah (Al-Wahib) 

Pemberi hibah adalah seorang ahliyyah yang sempurna akal, baligh dan rusyd. Mereka juga mestilah memiliki harta yang dihibahkan itu dan berkuasa penuh ke atasnya.

 • Penerima hibah (Al-Mawhub Lahu)

Penerima hibah mestilah mempunyai keupayaan untuk memiliki harta sama ada mukalaf atau bukan mukalaf. Sekiranya penerima hibah adalah bukan mukalaf seperti belum akil baligh atau kurang upaya, maka hibah boleh diberikan kepada walinya atau pemegang amanah.

 • Harta yang dihibahkan (Al-Mawhub)

Harta yang hendak dihibahkan itu mestilah harta yang halal, bernilai di sisi syarak, di bawah pemilikan pemberi hibah, mampu diserahkan kepada penerima hibah dan wujud ketika harta berkenaan dihibahkan.

 • Lafaz ijab dan kabul (Sighah)

Lafaz atau perbuatan yang membawa makna pemberian dan penerimaan hibah.

BACA: Hibah: Apa akan berlaku sekiranya berlaku kematian pemilik rumah?

Related Stories

2. Kategori hibah

© belchonock / 123RF

Terdapat dua kategori hibah iaitu:

I. Hibah mutlak 

Ia juga dikenali sebagai Al-Hibah Al-Munjizah. Ia adalah pemberian secara percuma yang berlaku semasa hidup tanpa disertakan sebarang syarat. Namun begitu, terdapat beberapa kekurangan dalam hibah mutlak seperti:

 • Kos yang lebih tinggi
 • Si pemberi hilang hak pemilikan serta-merta
 • Harta itu akan menjadi harta pusaka si penerima sekiranya dia meninggal dunia terlebih dahulu

II. Hibah bersyarat (Umra dan Ruqba)

Hibah bersyarat merupakan kontrak hibah yang mana penghibah meletakkan sesuatu syarat sampingan bersama-sama akad hibah bagi melaksanakan pemberiannya. Ada pelbagai jenis hibah bersyarat, namun yang utama adalah:

 • Umra 

Satu bentuk pemberian hak milik terhadap sesuatu harta kepada seseorang dengan menetapkan atau menghadkan tempoh pemilikannya berdasarkan kematiannya atau kematian orang yang diberi itu.

 • Ruqba

Pemberian hak milik daripada seseorang kepada yang lain, yang mana jika salah seorang daripada penghibah dan penerima itu mati, harta yang ingin dihibahkan (mawhub) akan menjadi hak milik orang yang masih hidup.

Industri takaful di Malaysia mengamalkan konsep hibah Ruqba. Ini kerana ia mempunyai beberapa kelebihan seperti berikut:

 • Pindah milik dilakukan setelah si pemberi meninggal dunia
 • Hak milik kepunyaan si pemberi
 • Kos penyediaan dokumen lebih murah
 • Harta bercagar, dengan syarat ada MRTA/MRTT juga boleh dihibahkan

Related Stories

3. Bagaimana hibah memudahkan pengurusan harta pusaka?

© szefei / 123RF

Mengikut pembahagian harta secara faraid, hanya waris-waris si mati sahaja yang layak mendapat harta pusaka. Mengikut konsep wasiat pula, ia hanya boleh dibuat kepada bukan waris sahaja. Namun, hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh pemberi hibah sama ada ia merupakan waris atau bukan waris. Selain itu, hibah juga boleh diberikan kepada orang bukan Islam bagi tujuan mengeratkan hubungan silaturahim dan bukan untuk tujuan maksiat.

Kadar harta yang hendak dihibahkan juga tiada had dan terpulang kepada pemberi. Hal ini tidak sama dengan wasiat, di mana harta yang diwasiatkan tidak boleh melebihi kadar 1/3 harta pusaka. Pembahagian harta mengikut faraid pula adalah berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengikut hukum syarak.

Jika pemilik harta membuat wasiat atau hanya menunggu hartanya difaraidkan selepas kematian maka pemanfaatan harta secara terus belum tentu dapat dilakukan atas beberapa faktor seperti karenah pentadbiran (birokrasi) dalam pembahagian harta pusaka, pertelingkahan di kalangan waris, kesahan wasiat dan sebagainya yang akhirnya menyebabkan sesuatu harta itu terbiar.

4. Bolehkah hibah dibatalkan atau ditarik balik?

Menurut pendapat mazhab Hanafi, hukum pemberi  menarik balik hibah yang telah diberikan adalah makruh dan dia boleh memfasakhkan hibah tersebut walaupun telah berlaku penyerahan (Qabd) kecuali jika hibah itu dibuat dengan balasan (‘Iwad).

Mengikut pendapat mazhab Syafie, Hanbali dan sebahagian fuqaha’ mazhab Maliki, penarikan balik hibah boleh berlaku sekiranya ijab dan kabul berlaku tanpa ada penyerahan harta hibah.

Namun, sekiranya penyerahan dan penerimaan barang (Al-Qabd) berlaku, maka hibah berkenaan tidak boleh ditarik balik kecuali hibah yang dibuat oleh bapa (termasuk ibu, datuk, nenek dan usul yang lain) kepada anak-anaknya.

BACA: Pembiayaan perumahan Islam di Malaysia: Panduan bagi mereka yang ingin tahu


Share