Syarat-syarat Penggunaan

MAKLUMAT UNDANG-UNDANG

Syarat Penggunaan Kontrak platform iproperty.com.my.
Jika anda melayari atau mengakses apa-apa kandungan atau data pada platform iproperty.com.my (termasuk tapak web, tapak mudah alih atau aplikasinya), anda bersetuju untuk terikat dengan Syarat Penggunaan ini.

Terma Penggunaan ini dan Dasar Privasi kami membentuk asas di mana anda boleh mengakses dan menggunakan platform kami, termasuk laman webnya, mana-mana subdomain laman web tersebut, tapak mudah alih, aplikasi, API dan widget (bersama-sama dipanggil “platform kami” dalam terma ini) . Untuk API dan widget syarat tambahan penggunaan di pautan ini juga terpakai.

Kami berhak untuk menukar mana-mana atau semua Syarat Penggunaan kami atau syarat-syarat lain untuk menggunakan platform kami pada bila-bila masa dengan menerbitkan terma atau syarat baharu di laman web kami. Penggunaan platform kami merupakan penerimaan anda terhadap terma tersebut. Sekiranya anda membantah mana-mana Syarat Penggunaan atau notis lain pada platform kami, anda mesti menghentikan penggunaan platform kami serta merta.

Platform kami ini tidak direka untuk kegunaan oleh sesiapa yang masih belum mencapai usia sah dari segi undang-undang (contoh : kanak-kanak bawah umur) atau, sesiapa yang tidak mampu menguruskan urusan mereka sendiri atau tidak mempunyai kemampuan secara mental. Sekiranya anda termasuk dalam mana-mana kategori ini, sila keluar dari platform kami dengan segera. Dengan meneruskan penggunaan platform kami, anda memberi jaminan bahawa anda mempunyai umur yang sah dan waras untuk mengakses perkhidmatan/product di platform kami.

Kami tidak menjamin bahawa kandungan, pautan, atau subdomain yang terkandung di, atau yang berkaitan dengan laman web kami akan tersedia dan boleh diakses kepada anda pada setiap masa. Kami boleh menukar laluan atau lokasi pautan atau sub-domain, atau mengalihkan kandungan yang terkandung dalam pautan atau subdomain di laman web kami pada bila-bila masa tanpa notis terdahulu kepada anda. Kami tidak menjamin bahawa apa-apa pautan yang anda kirimkan akan tetap sama seperti semasa anda kirimkan atau kongsikan, kerana ia tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda.
Maklumat pada platform kami dan dalam mana-mana penerbitan iproperty.com.my tidak boleh dianggap sebagai pengganti nasihat undang-undang, kewangan atau hartanah profesional.

iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (Syarikat) bertanggungjawab untuk mengendalikan platform kami dan semua penerbitan iproperty.com.my tidak memberi jaminan mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat yang terkandung di dalamnya (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kandungan atau maklumat yang dijana di platform kami oleh atau bagi pihak Syarikat, dan mana-mana Kandungan Pihak Ketiga di laman web kami) dan Syarikat dan entiti, pengarah, pegawai dan ejennya yang berkaitan menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab untuk apa-apa kehilangan atau kerosakan langsung atau tidak langsung yang mungkin ditanggung oleh mana-mana penerima akibat bergantung kepada apa-apa yang terkandung atau tidak terkandung dalam platform atau penerbitan kami.

Sekatan ke atas penggunaan laman web
Dengan mengakses atau menggunakan platform kami, anda bersetuju bahawa anda tidak akan:

a. menggunakan apa-apa peranti, perisian, proses, atau cara automatik untuk mengakses, mengambil, menghapus, atau mengindeks platform kami atau mana-mana kandungan di laman web kami;

b. menggunakan mana-mana peranti, perisian, proses atau cara untuk mengganggu atau cuba mengganggu fungsi di laman web kami;

c. menjalankan apa-apa aktiviti yang akan membebankan atau memerlukan trafik yang keterlaluan pada infrastruktur kami yang kami anggap, mengikut budi bicara kami sebagai penggunaan laman web yang tidak munasabah atau tidak sesuai;

d. menggunakan atau mengindeks sebarang kandungan atau data di platform kami untuk tujuan:

i. membina atau mengisi pangkalan data hartanah yang boleh dicari,

ii. membina pangkalan data maklumat hartanah; atau

iii. bersaing dengan kami dalam sebarang cara yang tidak kami beri kuasa secara khusus;

e. menghantar spam, surat berantai, pertandingan, e-mel remeh, tinjauan, atau sebaran mesej lain, sama ada secara komersil atau sebaliknya;

f. menggunakan platform atau kandungan dari platform kami dengan cara apa pun, yang mengikut budi bicara kami, tidak munasabah dan / atau tidak untuk tujuan yang telah ditetapkan;

g. melanggar hak mana-mana orang, termasuk hak cipta, rahsia perdagangan, hak privasi, atau apa-apa harta intelektual atau hak proprietari;

h. menyamar sebagai individu atau entiti atau cuba untuk mendapatkan wang, kata laluan atau maklumat peribadi daripada mana-mana individu;

i. bertindak melanggar mana-mana Terma Penggunaan atau syarat lain yang kami kenakan atau mana-mana undang-undang yang terpakai;

j. mengeluarkan semula, menerbitkan semula, menghantar semula, mengubahsuai, menyesuaikan, mengedarkan, menterjemah, membuat karya terbitan atau penyesuaian, memaparkan, menjual, berdagang, atau dengan cara apa pun mengeksploitasi platform kami atau kandungan di laman web kami, kecuali yang dibenarkan oleh pihak kami; atau

k. menghantar atau cuba menghantar mana-mana virus komputer, cecacing, kecacatan, kekuda Trojan atau benda lain yang merosakkan.

Kami berhak untuk melaksanakan apa jua cara yang kami anggap perlu untuk menghalang akses yang tidak dibenarkan atau penggunaan laman web kami, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, mengenakan halangan teknologi, atau melaporkan kelakuan anda kepada mana-mana pihak atau entiti.

Hak cipta
Maklumat yang terkandung dan boleh diakses dari platform dan penerbitan kami adalah hak cipta milik kami. Selain daripada urusan yang sah yang dibenarkan oleh Akta Hak Cipta Malaysia 1987, Syarikat memberikan kebenaran kepada pelawat untuk memuat turun bahan hak cipta hanya untuk tujuan peribadi dan bukan komersial. Untuk pengeluaran semula atau penggunaan bahan hak cipta iproperty.com.my selain untuk penggunaan sedemikian, kebenaran bertulis mesti diperoleh terus daripada Syarikat atau pemilik hak cipta yang berkaitan. Sekiranya diberi kebenaran, ia tertakluk kepada syarat bahawa nama dan kepentingan pemilik hak cipta bahan tersebut diakui apabila bahan tersebut diterbitkan semula atau dipetik, secara keseluruhan atau sebahagiannya.

Pautan dan pengiklanan pihak ketiga
Platform kami sering mengandungi iklan, hiperpautan dan petunjuk ke laman web yang dikendalikan oleh pihak ketiga. Pautan ke laman web pihak ketiga termasuk, tidak terhad kepada, pautan ke platform kami daripada beberapa pelanggan agensi hartanah kami. Laman web pihak ketiga tidak menjadi sebahagian daripada platform kami dan tidak berada di bawah kawalan atau tanggungjawab Syarikat. Apabila anda berkunjung ke laman web tersebut, anda tinggalkan platform kami dan berbuat demikian dengan menanggung risiko anda sepenuhnya sendiri. Syarikat dan entiti yang berkaitan tidak memberi jaminan mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat yang terdapat pada mana-mana laman web pihak ketiga, dan Syarikat dan entiti, pengarah, pegawai dan ejennya yang berkaitan menafikan semua liabiliti dan tanggungjawab untuk sebarang kerugian langsung atau tidak langsung atau kerosakan yang mungkin dialami oleh anda dengan bergantung kepada apa-apa yang terkandung atau tidak terkandung dalam laman web pihak ketiga tersebut. Paparan iklan tidak menunjukkan pengesahan atau cadangan oleh Syarikat.

Sumbangan
Dalam bahagian ini, ‘Sumbangan’ bermaksud maklumat termasuk data, teks, video, imej pegun, audio atau bahan lain yang diberi kebenaran Syarikat untuk anda menjadi hos, berkongsi, menerbitkan, menyiarkan, menyimpan atau memuat naik di platform kami seperti yang dibenarkan di bawah syarat ini.
Syarikat boleh pada bila-bila masa, tanpa liabiliti kepada anda, menghapuskan, mengubah atau menyekat akses kepada mana-mana atau semua Sumbangan anda mengikut budi bicara mutlaknya tanpa memberi notis kepada anda. Tanpa had kepada ayat terdaulu, Syarikat boleh menghapus atau menyekat akses kepada mana-mana atau semua Sumbangan anda jika didapati:

a. Sumbangan tersebut melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan;

b. Sumbangan tersebut melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga;

c. ia dikehendaki berbuat demikian oleh badan kawal selia atau mana-mana pihak berkuasa yang relevan menurut notis pemberhentian sementara atau akhir;

d. Sumbangan tersebut adalah:

i. mengelirukan atau menipu;

ii. tidak sesuai dengan tujuan platform kami;

iii. mungkin menyinggung sebarang pihak;

iv. tidak betul;

v. lucah;

vi. memfitnah;

vii. menyalahi undang-undang; atau

viii. rosak, disebabkan adanya virus atau kod lain yang merosakkan

Anda mengekalkan semua hak pemilikan anda dalam Sumbangan anda. Syarikat tidak berhak untuk mengambil Sumbangan anda sebagai maklumat proprietari.

Sekiranya Sumbangan anda adalah bersifat proprietari, anda beri kepada Syarikat lesen bebas, tidak eksklusif, tanpa royalti, kekal, boleh pindah milik dan tidak boleh ditarik balik untuk menggunakan, menyiar semula, mengubahsuai, menyesuaikan, menterjemah, mengedarkan, menerbitkan, mencipta karya derivatif daripadanya dan memaparkan dan secara terbuka mempersembahkan Sumbangan anda di seluruh dunia dalam mana-mana medium, sama ada yang sudah wujud sekarang atau tidak. Anda juga memberi setiap pengguna platform kami satu lesen eksklusif untuk menggunakan, menyiar semula, menyesuaikan, menterjemah, mengedarkan, menyediakan karya derivatif, memaparkan dan mempersembahkan Sumbangan anda sebagaimana yang dibenarkan oleh Syarikat dan syarat-syarat ini.

Anda memberi Syarikat, hak berkaitan dengan Sumbangan anda ke laman webnya, untuk menggunakan nama anda atau nama yang anda gunakan bersama Sumbangan, dan hak untuk mewakili dan menjamin bahawa:

a. anda memiliki dan mengawal semua hak kepada Sumbangan; atau

b. anda mempunyai hak yang sah termasuk semua lesen, hak, persetujuan, dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk memaparkan Sumbangan.

Untuk mana-mana Sumbangan yang anda hak moralnya kekal menjadi milik anda, anda menyatakan bahawa:

a. anda tidak menghendaki apa-apa maklumat pengenalan diri dikaitkan dengan Sumbangan, atau apa-apa kerja terbitan, menaik taraf atau mengemaskini Sumbangan; dan

b. anda memahami bahawa apabila mengakses platform kami, anda mungkin terdedah kepada Sumbangan pengguna lain platform kami. Anda mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab ke atas Sumbangan lain. Anda melepaskan Syarikat daripada apa-apa tuntutan yang boleh anda kenakan terhadap Syarikat berkaitan atau berhubung dengan Sumbangan lain ini.

Anda mewakili dan menjamin bahawa:

a. anda mempunyai hak yang sah termasuk semua lesen, hak, persetujuan, dan kebenaran yang diperlukan untuk menggunakan dan memberi kuasa kepada Syarikat untuk memaparkan Sumbangan anda; dan

b. anda tidak akan membuat apa-apa Sumbangan yang:

i. melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga, dan anda bersetuju untuk membayar semua royalti, yuran atau wang lain yang perulu dibayar untuk Sumbangan anda;

ii. mengelirukan atau menipu;

iii. adalah bahan yang tidak betul;

iv. mungkin menyinggung mana-mana pihak;

v. secara langsung atau tidak langsung melibatkan pengiklanan atau pemasaran sebarang produk atau perkhidmatan;

vi. adalah tidak sopan, termasuk bahan pornografi, kebencian, perkauman atau yang menyinggung mana-mana etnik;

vii. adalah fitnah;

viii. menyalahi undang-undang atau menggalakkan tindakan yang menyalahi undang-undang; atau

ix. tidak sesuai dengan tujuan platform kami.

Kandungan Pihak Ketiga
Platform kami mengandungi kandungan yang diberikan kepada Syarikat oleh pihak lain (Kandungan Pihak Ketiga). Syarikat tidak mempunyai amalan pemantauan atau membuat pertanyaan mengenai Kandungan Pihak Ketiga. Syarikat tidak bertanggungjawab, tidak mengesahkan dan tidak membuat representasi sama ada secara nyata atau tersirat mengenai Kandungan Pihak Ketiga. Kandungan Pihak Ketiga tidak mewakili pandangan Syarikat. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas sebarang risiko daripada kandungan Pihak Ketiga.

Pembekal platform
Aplikasi kami disediakan tertakluk kepada syarat platform atau pembekal perisian.
(a) Apple
Jika anda memuat turun salah satu aplikasi kami melalui iTunes, anda mengakui bahawa terma ini menggabungkan perjanjian lesen pengguna antara anda dan Syarikat. Perjanjian lesen pengguna adalah antara kami dan anda – ia bukan perjanjian antara Apple Inc. (Apple) dan anda.

Kami memberi anda lesen yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan aplikasi pada mana-mana iPhone atau iPad yang anda miliki atau di bawah kawalan anda. Anda mesti mematuhi Peraturan Penggunaan Terma Gedung App.
Anda mengakui bahawa:

• Syarikat (bukan Apple) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aplikasinya dan kandungannya; dan

• Apple tidak dikehendaki menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan atau sokongan untuk aplikasinya.

Jika aplikasi gagal memenuhi jaminan (jika ada), anda boleh memberitahu Apple dan Apple akan mengembalikan wang anda. Sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, Apple tidak mempunyai kewajiban jaminan lain berkenaan dengan aplikasinya. Sebarang tuntutan, kerugian, liabiliti, ganti rugi, kos atau perbelanjaan lain yang dikaitkan dengan kegagalan jaminan (jika ada) adalah tanggungjawab kami.

Kami (dan Apple tidak) bertanggungjawab untuk:

• melayan apa-apa tuntutan oleh anda atau mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan aplikasi atau pemilikan atau penggunaan aplikasi itu, termasuk (tetapi tidak terhad kepada): (i) tuntutan liabiliti produk; (ii) kegagalan aplikasi untuk mematuhi sebarang keperluan undang-undang atau peraturan yang berkaitan; dan (iii) tuntutan di bawah perlindungan pengguna atau undang-undang yang serupa; dan

• menyiasat, mempertahankan, menyelesaikan dan menunaikan mana-mana tuntutan pihak ketiga bahawa aplikasi atau pemilikan atau penggunaan aplikasi itu melanggar hak harta intelektual pihak ketiga.

Anda mewakili dan menjamin bahawa: (i) anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo Kerajaan A.S., atau yang telah didakwa oleh Kerajaan A.S. sebagai negara “penyokong pengganas “; dan (ii) anda tidak disenaraikan dalam mana-mana senarai Kerajaan A.S. sebagai pihak yang dilarang atau disekat.

Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan, aduan atau tuntutan anda boleh menghubungi kami di [email protected], melalui pilihan ‘maklum balas’ di menu Tetapan aplikasi atau dengan memanggil +603 6419 5188.

Sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang tempatan yang terpakai, anda mengakui dan bersetuju bahawa Apple dan anak-anak syarikatnya adalah penerima manfaat pihak ketiga perjanjian lesen pengguna ini dan bahawa, penerimaan anda terhadap terma-terma ini (dan perjanjian lesen pengguna ini), memberikan Apple (dan anda menerima bahawa Apple mempunyai hak untuk menguatkuasakan perjanjian lesen pengguna terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga perjanjian itu.

(b) Android
Aplikasi yang boleh diakses melalui peranti Android termasuk perisian daripada Projek Sumber Terbuka Android Hak Cipta (c) 2005-2008, Projek Sumber Terbuka Android. Berlesen di bawah Lesen Apache, Versi 2.0 (“Lesen”); anda tidak boleh menggunakan fail ini kecuali mematuhi Lesen. Kecuali dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, perisian yang diedarkan di bawah Lesen itu diagihkan berdasarkan “AS IS” BASIS, TANPA WARANTI ATAU SEBARANG SYARAT, sama ada nyata atau tersirat. Lihat Lesen untuk keizinan dan batasan yang ditetapkan untuk bahasa tertentu di bawah Lesen.

Laporan Harta Tanah
Sekiranya anda meminta laporan hartanah atau pinggir bandar atau anggaran harga (Laporan Harta) melalui platform kami (tertakluk kepada ketersediaan di platform kami), anda bersetuju dengan penggunaan alamat e-mel anda untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami. Laporan Harta adalah satu perkara umum sahaja, berdasarkan data sejarah dan tidak mengambil kira potensi kesan faktor luaran (seperti perubahan dalam ekonomi, infrastruktur masa depan yang dirancang, peraturan, persekitaran atau pasaran hartanah) yang mungkin menjejaskan nilai harta itu. Laporan Harta tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau sumber rujukan anda atau mana-mana individu lain dan kami mengesyorkan supaya anda mendapatkan nasihat profesional sebelum membuat sebarang keputusan harta. Dalam menyediakan Laporan Harta, kami tidak bertindak sebagai ejen untuk anda atau mana-mana profesional hartanah yang terlibat dalam penyediaan laporan tersebut. Untuk mengelakkan keraguan, bahagian Laporan Harta dan seksyen yang ditunjukkan oleh profesional hartanah (termasuk anggaran harga) dianggap sebagai Kandungan Pihak Ketiga untuk tujuan bahagian tersebut di atas.

Kandungan editorial
Kandungan atau rencana editorial di laman web kami hanya bersifat umum dan tidak mengambil kira tujuan peribadi anda, keadaan kewangan atau keperluan tertentu. Kandungan editorial tidak boleh dianggap sebagai nasihat atau sumber rujukan anda atau mana-mana individu lain dan kami mengesyorkan agar anda mendapatkan nasihat profesional sebelum membuat keputusan. Untuk mengelakkan keraguan, kandungan editorial yang disediakan oleh pengarang pihak ketiga yang tidak digunakan oleh kami disifatkan sebagai Kandungan Pihak Ketiga untuk tujuan bahagian di atas

Jaminan lanjut
Anda mewakili dan menjamin bahawa:

a. anda sentiasa mematuhi syarat-syarat penggunaan platform kami dan sebarang arahan yang kami buat berhubung dengan penggunaan platform kami dari semasa ke semasa;

b. anda mesti memastikan bahawa anda menyimpan nama pengguna dan kata laluan yang anda gunakan untuk mengakses iproperty.com.my secara rahsia dan selamat pada setiap masa; dan

c. anda menerima semua liabiliti untuk apa-apa penggunaan tanpa nama mana-mana nama pengguna dan kata laluan yang dikeluarkan kecuali penggunaan tanpa kebenaran yang disebabkan kecuaian atau pengecualian yang secara sah disebabkan oleh Syarikat.

Pampasan
Anda bersetuju untuk menanggung kerugian dan melindungi Syarikat dan sekutu-sekutunya (dan pegawai, ejen, rakan kongsi dan pekerja mereka) terhadap sebarang kerugian, liabiliti, tuntutan atau permintaan (termasuk bayaran peguam yang berpatutan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan penggunaan dan akses kepada platform kami atau membuat Sumbangan yang tidak sesuai dengan terma-terma ini.

Polisi pautan ke laman web kami
Anda hanya boleh membuat pautan ke kandungan di platform kami dengan persetujuan kami. Sekiranya kami membenarkan anda untuk membuat pautan ke platform kami, syaratnya adalah anda tidak:

a. mengaitkan pautan ke kandungan Syarikat sebagai pautan ke kandungan anda sendiri atau orang lain (contohnya, gunakan logo anda sendiri untuk dipautkan ke kandungan kami);

b. mengaitkan pautan ke laman web kami dan kemudian tautkan di tempat lain;

c. mengolah kandungan kami dalam apa cara untuk membentangkannya sebagai milik anda sendiri atau sebagai milik sesiapa selain kami atau pemberi lesen kami; atau

d. membuat pautan ke kandungan kami sebagai sebahagian daripada laman web yang mengumpulkan senarai dan / atau maklumat hartanah atau bersaing dengan kami dalam sebarang cara.

Kami berhak untuk meminta anda tidak membuat pautan ke kandungan kami dan kami boleh menggunakan hak ini dengan memberi notis kepada anda. Kami berhak sepenuhnya di atas budi bicara kami untuk menuntuk hak ini berikutan perkara atau situasi yang tersebut di atas atau sebarang perkara atau situasi yang kami anggap munasabah.

Had tanggungan
Beberapa hak dan penyelesaian tertentu boleh didapati di bawah undang-undang perlindungan pengguna Malaysia dan mungkin tidak dibenarkan untuk dikecualikan, disekat atau diubah suai. Selain daripada yang tidak dapat dikecualikan, sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang, liabiliti kami untuk pelanggaran mana-mana waranti tersirat atau syarat yang tidak boleh dikecualikan adalah terhad, atas pilihan kami untuk: pembekalan semula perkhidmatan atau kos bayaran pembekalan semula – perkhidmatan; atau penggantian atau pembaikan barangan atau pembayaran kos gantian atau pembaikan.

PIHAK SYARIKAT TIDAK SEKALI-KALI BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP ANDA ATAU MANA-MANA PIHAK KETIGA UNTUK SEBARANG GANTI RUGI YANG TIDAK LANGSUNG, BERBANGKIT, CONTOH, SAMPINGAN, KHAS ATAU HUKUMAN, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN HASIL, KEHILANGAN NAMA BAIK, KEHILANGAN PELANGGAN, KEHILANGAN MODAL, KOS MASA HENTI, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN ATAU KEROSAKAN REPUTASI, KERUGIAN DI DISEBABKAN ATAU BERHUBUNG DENGAN MANA-MANA KONTRAK LAIN, KEHILANGAN DATA, KEHILANGAN PENGGUNAAN DATA, KEHILANGAN SIMPANAN YANG DIJANGKA ATAU FAEDAH YANG DITANGGUNG ATAU DITANGGUNG OLEH ATAU DIBERIKAN KEPADA ANDA DI BAWAH ATAU DALAM APA-APA CARA YANG BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU LAMAN WEB. WALAU APA PUN APA-APA YANG BERTENTANGAN DI SINI, LIABILITI AGREGAT SYARIKAT DAN ENTITI YANG BERKAITAN DENGAN ANDA UNTUK SEBARANG PUNCA TINDAKAN DAN TANPA MENGIRA BENTUK TINDAKAN, AKAN SENTIASA TERHAD KEPADA $ 100.00 (atau bersamaan mata wang tempatan)

Bidang kuasa
Penggunaan platform kami, terma ini, Dasar Privasi kami dan semua terma dan notis undang-undang kami adalah tertakluk dan mematuhi undang-undang Malaysia.
Dengan menggunakan platform kami anda tertakluk kepada bidang kuasa mahkamah Malaysia.

Bahasa
Sekiranya terdapat versi bukan bahasa Inggeris bagi terma dan Dasar Privasi kami, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai jika terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa tempatan.


TERMA DAN SYARAT LESEN PERISIAN PROGRAM IPROPERTY.COM.MY (“TERMA DAN SYARAT”)

1. Kesan Terma dan Syarat ini
Terma dan Syarat ini mengawal penggunaan antara muka pengaturcaraan aplikasi iproperty.com.my (“API“) dan membentuk asas kontrak yang mengikat secara sah antara anda dan iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (“Syarikat“) berkenaan penggunaan API.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT INI, ANDA TIDAK BOLEH MEMUAT TURUN, MEMASANG, MENYALIN, MENGGUNAKAN ATAU MENGAKSES API. MUAT TURUN, PEMASANGAN, SALINAN, PENGGUNAAN ATAU AKSES API MENGESAHKAN PENERIMAAN ANDA AKANTERMA DAN SYARAT INI.

2. Antaramuka Pemprograman Aplikasi (“API”)

a. API dihasilkan oleh Syarikat (atau sekutunya). API menyediakan akses kepada kandungan iproperty.com.my (“Laman web“) yang ditentukan dari luar domain Laman Web. Tahap akses anda ke API ditentukan oleh Terma dan Syarat ini dan oleh mana-mana Spesifikasi Skop Penggunaan API yang mungkin dikeluarkan oleh Syarikat kepada anda.

b. Syarikat boleh menukar, menggantung, atau menghentikan apa-apa aspek API pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda.

c. Syarikat mungkin atau mungkin tidak menawarkan peningkatan atau kemas kini kepada API atau sebarang sokongan teknikal atau penyelenggaraan untuk API, mengikut budi bicaranya.

d. Syarikat juga mungkin mengenakan had ke atas ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses kepada bahagian atau semua API, kandungan dan perkhidmatan berkaitan tanpa notis atau liabiliti.

3. Pindaan kepada Terma dan Syarat ini
Terma dan Syarat ini boleh ditukar oleh Syarikat pada bila-bila masa tanpa notis, dan anda bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak Terma dan Syarat ini. Penggunaan API yang berterusan selepas tarikh efektif peningkatan tersebut menandakan persetujuan anda dengan perubahan tersebut. Sekiranya anda membantah sebarang perubahan, maka satu-satunya pilihan anda adalah untuk berhenti menggunakan API dan keluarkan API (dan kod perisian yang berkaitan) dari laman web anda.

4. Lesen untuk memuat turun, mengakses, dan menggunakan API
Tertakluk kepada Terma dan Syarat ini, dan kecuali dinyatakan sebaliknya secara terperinci dalam Terma dan Syarat ini, Syarikat memberikan anda hak dan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, di seluruh dunia untuk memuat turun, mengakses, dan menggunakan API setakat yang ditentukan dalam sebarang Spesifikasi Skop Penggunaan API yang mungkin dikeluarkan kepada anda (“Lesen“).

5. Penamatan Lesen
Lesen ini sah sehingga ditamatkan oleh salah satu pihak. Anda boleh menamatkan Lesen dengan menghentikan penggunaan API dan dengan memusnahkan semua salinan anda. Lesen itu tamat secara automatik jika:

a. anda melanggar mana-mana terma dan syarat ini;

b. Syarikat secara terbuka menyiarkan notis bertulis mengenai penamatan pada Laman Web; atau

c. Syarikat menghantar notis penamatan (termasuk e-mel atau teks teks) kepada anda secara terus.

6. Bayaran
Syarikat mempunyai hak untuk mengenakan yuran untuk penggunaan atau akses akan datang kepada kandungan dan perkhidmatan API atau Laman Web mengikut budi bicara Syarikat.

7. Sekatan ke atas Lesen
API adalah milik Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Lesen yang diberikan di bawah Terma dan Syarat ini adalah tertakluk kepada sekatan yang berikut:

a. Anda tidak boleh menjual API atau perkhidmatan, maklumat atau perisian yang berkaitan atau berasal daripada API.

b. Anda tidak boleh mengubahsuai, menyesuaikan, menterjemah, memperoleh, menyusun semula, meneliti kejuruteraan, membongkar atau memperolehi kod sumber daripada API kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang atau oleh kami (secara bertulis) untuk berbuat demikian.

c. Anda tidak boleh membuang atau mengaburkan mana-mana notis hak cipta, tanda dagangan, logo atau apa-apa notis hak proprietari yang ada atau terkandung dalam API. Tanpa batasan, anda tidak boleh mengubah mana-mana kod yang disediakan oleh Syarikat, anda tidak boleh mengaburkan atau membatalkan sebarang unsur API, dan anda tidak boleh menandai pautan ke Laman Web daripada API dengan atribut “nofollow” atau mengelakkan atau tidak menggalakkan carian enjin daripada mengikuti atau menjaringkan pautan.

d. Anda tidak harus menggunakan API dengan cara yang berlebihan atau boleh merosakkan atau melumpuhkan perkhidmatan carian kami (contohnya, Menggunakan API secara automatik). Anda tidak boleh menggunakan API dengan cara yang mengganggu penggunaan dan keseronokan perkhidmatan carian Laman Web.

e. Anda mesti memaparkan API dengan cara yang diluluskan oleh Syarikat, yang mungkin termasuk spesifikasi penjenamaan, mengkreditkan Syarikat (atau sekutunya) dalam paparan anda dan dengan apa cara yang dipersetujui dalam Lampiran API Penggunaan Tambahan, yang mungkin dikeluarkan kepada anda

f. Anda tidak boleh memaparkan API di mana-mana laman web yang menjejaskan Syarikat atau produk atau perkhidmatannya, melanggar mana-mana harta intelek (atau afiliasinya) atau hak-hak lain Syarikat atau melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan.

g. Anda tidak boleh menubuhkan atau menyelenggarakan sebarang pautan atau pautan lain dari laman web anda ke laman web lain (selain daripada laman web Syarikat), yang beroperasi sebagai portal hartanah atau memenuhi tujuan yang sama dengan laman web Syarikat.
Anda bersetuju bahawa Syarikat (atau sekutunya) mungkin memerhati atau memantau laman web anda untuk tujuan khusus mengesahkan pematuhan dengan klausa 7 ini.

8. Waranti, Liabiliti dan Indemniti

a. Syarikat menyediakan API secara “sedia ada”, tanpa apa-apa jaminan sekalipun. Syarikat mengecualikan semua syarat dan jaminan tersirat daripada Terma dan Syarat ini, kecuali sebarang syarat atau waranti (seperti yang tersirat oleh undang-undang tempatan) yang tidak boleh dikecualikan. Syarikat mengehadkan liabiliti kami untuk perlanggaran mana-mana syarat yang tidak dikecualikan (sebagaimana undang-undang membenarkan liabiliti untuk pelanggaran itu dihadkan) kepada (pada pilihan kami) pembekalan semula API atau bayaran kos pembekalan semula .

b. Tertakluk kepada perkara di atas, Syarikat mengecualikan semua liabiliti lain kepada anda untuk apa-apa kos, perbelanjaan, kerugian dan kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh anda berkaitan dengan penggunaan API anda, sama ada liabiliti itu timbul dalam kontrak, tort (termasuk oleh kecuaian kami) atau di bawah undang-undang. Tanpa batasan, Syarikat tidak akan, dalam apa keadaan, bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian tidak langsung atau berkaitan, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan hasil dan kehilangan peluang perniagaan.

c. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab ke atas sebarang risiko penggunaan API ini. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang bahaya kepada komputer anda atau kehilangan data akibat daripada menggunakan API.

d. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk semua perisian, perkakasan, dan perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan berkaitan dengan API. Sebarang perisian, perkakasan, dan perkhidmatan pihak ketiga (yang diperlukan atau pilihan) yang anda gunakan bersamaan dengan API, adalah tanggungjawab pihak ketiga tersebut, dan tertakluk kepada terma, syarat, jaminan dan penafian yang disediakan oleh pihak ketiga .

e. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Syarikat dan pemberi lesennya daripada sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yuran guaman yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan atau yang timbul daripada muat turun, akses, dan / atau penggunaan API, termasuk mana-mana kandungan atau perkhidmatan yang diberikan di dalamnya, pelanggaran mana-mana terma atau syarat Terma dan Syarat ini, pelanggaran undang-undang yang anda gunakan atau sebarang hak orang atau entiti lain

9. Peruntukan Am

a. Terma dan Syarat ini mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkaitan dengan penggunaan API dan penggantian dan menggantikan semua pemahaman atau persetujuan sebelum atau semasa, bertulis atau lisan, mengenai penggunaan API anda.

b. Sekiranya mahkamah atau tribunal bidang kuasa yang kompeten mendapati sebarang peruntukan atau sebahagian daripada Terma dan Syarat ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, baki Terma dan Syarat ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

c. Tiada pengecualian mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis ditandatangani oleh salah seorang pegawai yang diberi kuasa kami.

d. Terma dan Syarat ini tertakluk di bawah undang-undang Malaysia.

e. Sekiranya terdapat Terma dan Syarat bukan bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai jika terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa tempatan.


TERMA PENGGUNAAN IPROPERTY.COM.MY WIDGET (“TERMA PENGGUNAAN”)

1. Kesan Terma Penggunaan ini
Terma Penggunaan ini mengawal penggunaan widget iproperty.com.my (“Widget“) dan membentuk asas kontrak yang mengikat secara sah antara anda dan iProperty.com Malaysia Sdn Bhd (“Syarikat“) berkenaan dengan penggunaan Widget.

JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN PENGGUNAAN INI, JANGAN MUAT TURUN, PASANG, SALIN, GUNA ATAU AKSES WIDGET. MUAT TURUN, PEMASANGAN, SALINAN, PENGGUNAAN ATAU MENGAKSES WIDGET MENANDAKAN PENERIMAAN ANDA KEPADA TERMA PENGGUNAAN INI

2. Widget

a. Widget dihasilkan oleh Syarikat (atau sekutunya). Widget menyediakan akses kepada kandungan iproperty.com.my (“Laman web”) yang dinyatakan atau kandungan tapak rakan kongsi dan rakan kongsi syarikat dari luar domain Laman web.

b. Syarikat boleh menukar, menggantung, atau menghentikan sebarang aspek Widget pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda.

c. Syarikat mungkin atau mungkin tidak menawarkan peningkatan atau kemas kini kepada Widget atau sebarang sokongan teknikal atau penyelenggaraan untuk Widget, mengikut budi bicara mutlaknya.

d. Syarikat juga mungkin mengenakan had ke atas ciri dan perkhidmatan tertentu atau menyekat akses kepada bahagian atau semua Widget, kandungan dan perkhidmatan yang berkaitan tanpa notis atau liabiliti.

3. Pindaan kepada Syarat Penggunaan ini
Terma Penggunaan ini boleh ditukar oleh Syarikat pada bila-bila masa tanpa notis, dan anda bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak Syarat Penggunaan ini. Penggunaan Widget yang berterusan selepas tarikh efektif perubahan tersebut akan menjadi penerimaan dan perjanjian untuk sebarang perubahan tersebut. Sekiranya anda membantah sebarang perubahan tersebut, maka hanya satu pilihan anda iaitu berhenti menggunakan Widget dan keluarkan Widget (dan kod perisian yang berkaitan) dari laman web anda.

4. Lesen untuk memuat turun, mengakses, dan menggunakan Widget
Tertakluk kepada Terma Penggunaan ini dan kecuali dinyatakan sebaliknya secara terperinci yang dinyatakan di dalam Terma Penggunaan ini, Syarikat memberi anda hak dan lesen di seluruh dunia, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tanpa lesen untuk memuat turun, mengakses, dan menggunakan Widget (“Lesen“).

5. Penamatan Lesen
Lesen ini sah sehingga ditamatkan oleh salah satu pihak. Anda boleh menamatkan Lesen dengan menghentikan penggunaan Widget dan dengan memusnahkan semua salinan anda. Kami boleh menamatkan Lesen dengan menarik balik akses kepada Widget.
Lesen itu tamat secara automatik jika:

a. anda melanggar mana-mana terma penggunaan ini;

b. Syarikat secara terbuka menyiarkan notis bertulis mengenai penamatan pada Laman Web; atau

c. Syarikat menghantar notis penamatan (termasuk e-mel atau teks) kepada anda secara terus.

d. Penggunaan widget melebihi jumlah lalu lintas yang diharapkan dapat diservis, di mana Syarikat mungkin perlu menghapus atau mempercepatkan perkhidmatan tersebut.

6. Sekatan ke atas Lesen
Widget adalah hak milik Syarikat dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Lesen yang diberikan di bawah Terma Penggunaan ini adalah tertakluk kepada sekatan yang berikut:

a. Anda tidak boleh menjual Widget atau perkhidmatan, maklumat atau perisian yang berkaitan atau berasal daripada Widget.

b. Anda tidak boleh mengubahsuai, menyesuaikan, menterjemah, memperoleh, menyahkompil, meniru rekaan, membongkar atau memperolehi kod sumber daripada Widget kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang atau oleh kami (secara bertulis) untuk berbuat demikian.

c. Anda tidak boleh membuang atau mengaburkan apa-apa notis hak cipta, tanda dagangan, logo atau apa-apa notis hak proprietari yang ada atau terkandung dalam Widget itu. Tanpa batasan, anda tidak boleh mengubah mana-mana kod yang disediakan oleh Syarikat, anda tidak boleh mengaburkan atau melumpuhkan sebarang elemen Widget, dan anda tidak boleh menanda pautan ke Laman Web daripada Widget dengan atribut “nofollow” atau mencegah atau tidak menggalakkan carian enjin daripada mengikuti atau menjaringkan pautan.

d. Anda tidak boleh menggunakan Widget dengan cara yang berlebihan atau boleh merosakkan atau melumpuhkan perkhidmatan carian kami (contohnya, Menggunakan Widget secara automatik). Anda tidak boleh menggunakan Widget dengan cara yang mengganggu penggunaan dan kesenangan perkhidmatan carian Laman Web.

e. Anda tidak boleh memaparkan Widget dalam apa cara yang menunjukkan penggabungan, penajaan, atau sokongan oleh Syarikat atau sekutunya. Apa-apa rujukan kepada Syarikat mestilah tepat misalnya rujukan dalam konteks hartanah dan kewangan harta benda adalah dalam konteks, tetapi kandungan tidak sopan adalah bukan dalam konteks.

f. Anda tidak boleh memaparkan Widget di mana-mana laman web yang menjejaskan Syarikat atau produk atau perkhidmatannya, melanggar mana-mana harta intelek Syarikat atau hak-hak lain, atau melanggar mana-mana undang-undang yang berkenaan.

g. Anda mesti menyimpan semua kod yang disediakan oleh Syarikat yang berkaitan dengan Widget secara rahsia dalam organisasi anda.
h. Anda bersetuju bahawa Syarikat mungkin memerhatikan web atau memantau laman web anda untuk tujuan khusus yang mengesahkan pematuhan dengan klausa ini.

7. Waranti, Liabiliti dan Indemniti

a. Syarikat menyediakan Widget secara “sedia ada” tanpa sebarang jaminan. Syarikat mengecualikan semua syarat dan jaminan tersirat daripada Terma Penggunaan ini, kecuali sebarang syarat atau jaminan (seperti yang tersirat oleh undang-undang tempatan) yang tidak boleh dikecualikan. Syarikat mengehadkan liabiliti kami ke atas sebarang perlanggaran syarat yang tidak dikecualikan (setakat mana undang-undang membenarkan liabiliti untuk pelanggaran itu terhad) kepada (pada pilihan kami) pembekalan semula Widget atau pembayaran kos pembekalan semula .

b. Tertakluk kepada perkara di atas, Syarikat mengecualikan sebarang liabiliti lain kepada anda untuk apa-apa kos, perbelanjaan, kerugian dan kerosakan yang dialami atau ditanggung oleh anda berkaitan dengan penggunaan Widget anda, sama ada liabiliti itu timbul dalam kontrak, tort (termasuk oleh kecuaian kami) atau di bawah undang-undang. Tanpa batasan, Syarikat tidak akan, dalam apa keadaan, bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian tidak langsung atau berkaitan, termasuk kehilangan keuntungan, kehilangan hasil dan kehilangan peluang perniagaan.

c. Anda mengakui bahawa anda bertanggungjawab ke atas sebarang risiko menggunakan Widget ini. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kerosakan pada komputer anda atau kehilangan data yang menyebabkan penggunaan Widget.

d. Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk semua perisian, perkakasan, dan perkhidmatan pihak ketiga yang digunakan berkaitan dengan Widget. Sebarang perisian, perkakasan dan perkhidmatan pihak ketiga (sama ada diperlukan atau pilihan) yang anda gunakan bersama dengan Widget, adalah tanggungjawab pihak ketiga tersebut, dan tertakluk kepada terma, syarat, jaminan dan penafian yang disediakan oleh pihak ketiga .

e. Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi Syarikat, sekutunya dan pemberi lesennya yang tidak berbahaya daripada apa-apa tuntutan atau permintaan, termasuk yuran guaman yang munasabah, yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga berkaitan dengan atau yang timbul daripada muat turun, akses, dan / atau penggunaan Widget , termasuk apa-apa kandungan atau perkhidmatan yang disediakan di dalamnya, pelanggaran anda terhadap apa-apa terma atau syarat Terma Penggunaan ini, pelanggaran undang-undang yang anda gunakan atau mana-mana hak orang atau entiti lain.

8. Peruntukan Am

a. Terma Penggunaan ini mewakili keseluruhan perjanjian antara anda dan kami berkaitan dengan penggunaan Widget anda dan penggantian dan menggantikan semua pemahaman atau perjanjian sebelumnya atau perjanjian, bertulis atau lisan, mengenai penggunaan Widget anda.

b. Sekiranya mahkamah atau tribunal bidang kuasa yang kompeten mendapati sebarang peruntukan atau sebahagian daripada Terma Penggunaan ini tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, baki Syarat-syarat Penggunaan ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

c. Tiada pengecualian mana-mana peruntukan dalam Terma Penggunaan ini akan berkuat kuasa melainkan jika secara bertulis ditandatangani oleh salah seorang pegawai yang diberi kuasa kami.

d. Syarat Penggunaan ini tertakluk di bawah undang-undang Malaysia.

e. Sekiranya terdapat versi Bahasa Inggeris Syarat Penggunaan ini, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai jika terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa tempatan.

Kembali ke atas

© iProperty.com Malaysia Sdn Bhd
Dikemaskini pada July 2021