Polisi Privasi

Polisi Privasi

Pengenalan

iProperty.com Malaysia Sdn Bhd mengendalikan iproperty.com.my (“Laman Web”) secara menyeluruh pada komputer meja, telefon mudah alih, tablet dan aplikasi (termasuk mana-mana subdomain). iProperty.com Malaysia Sdn Bhd dan syarikat-syarikat berkaitan akan dirujuk secara bersama sebagai “Syarikat” atau “kami” dalam Polisi Privasi ini (melainkan jika konteks memerlukan sebaliknya).

Laman Web ini tidak direka untuk kegunaan oleh sesiapa yang masih belum mencapai usia sah dari segi undang-undang (contoh : kanak-kanak bawah umur) atau, sesiapa yang tidak mampu menguruskan urusan mereka sendiri atau tidak mempunyai kemampuan secara mental. Sekiranya anda termasuk dalam mana-mana kategori ini, sila keluar dari Laman Web dengan segera. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web, anda memberi jaminan bahawa anda mempunyai umur yang sah dan waras untuk mengakses perkhidmatan/product di Laman Web.

Polisi Privasi ini menyatakan cara kami mengumpul, menggunakan, menzahirkan, menyimpan, memproses dan mengendalikan maklumat peribadi. Dengan mengunjungi atau menggunakan Laman Web, melanggan kepada perkhidmatan kami atau membuat perjanjian dengan kami berhubung dengan Laman Web, anda akan dianggap telah membaca dan bersetuju kepada pengumpulan, penggunaan, penzahiran, penyimpanan, pemprosesan dan pengendalian maklumat peribadi anda dengan Polisi Privasi ini.

Kami boleh mengubahsuai Polisi Privasi ini pada bila-bila masa. Anda patut menyemak Polisi Privasi ini secara berkala supaya anda dimaklumkan secara terkini mengenai sebarang perubahan.

MENGHORMATI PRIVASI MAKLUMAT

Kami mengiktiraf kepentingan melindungi maklumat peribadimenurut Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010 dan mana-mana undang-undang, peraturan, kod amalan, panduan atau nota panduan perlindungan data peribadi tempatan lain yang terpakai yang mungkin diperuntukkan dari masa ke semasa (mana-mana yang berkenaan) (“Undang-undang Privasi”).

Dalam mengumpul dan mengendalikan maklumat peribadi, kami terikat dengan Undang-undang Privasi, termasuk prinsip/ tanggungjawab perlindungan data peribadi di Malaysia, dan peraturan-peraturan privasi yang terpakai.

MAKLUMAT PERIBADI MENGENAI ANDA YANG KAMI KUMPUL

Kami boleh mengumpul maklumat peribadi tentang anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada nama, alamat, nombor telefon, e-mel, jantina, pekerjaan, kepentingan peribadi, maklumat mengenai aktiviti carian dan tingkah laku seperti tempoh aktif keahlian/pendaftaran iproprety.com.my dan sebarang maklumat lain yang diberikan. Bagi sesetengah perkhidmatan dan produk, kami juga boleh mengumpul maklumat peribadi anda untuk membolehkan pengesahan identiti anda, termasuk maklumat daripada pasport, lesen memandu, serta kad-kad penjagaan kesihatan dan konsesi anda. Jika anda mengakses mana-mana perkhidmatan kami melalui laman rangkaian sosial atau log masuk ke laman web menggunakan kelayakan rangkaian sosial anda seperti Facebook, Google dan Apple, kami akan mengumpulkan maklumat terhad yang diberikan kepada kami oleh laman rangkaian sosial tersebut, seperti nama pengguna, ID laman web, foto profil dan alamat e-mel.

La merupakan suatu kewajipan bagi anda untuk memberikan kami nama, maklumat hubungan dan butiran lain yang ditandakan sebagai wajib seperti yang diminta oleh kami. Jika anda memilih untuk tidak memberikan apa-apa data peribadi wajib yang diminta atau ingin menarik balik persetujuan anda atau mengehadkan pemprosesan data peribadi anda secara ketara, anda bersetuju bahawa (walaupun sebarang perjanjian antara anda dengan kami), kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan dan produk kami kepada anda.

Jika anda mengemukakan maklumat peribadi kepada kami berhubung dengan peluang pekerjaan, kami juga boleh mengumpul maklumat tentang sejarah pekerjaan dan akademik anda.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat bukan peribadi tentang anda termasuk, tetapi tidak terhad kepada, data yang berkaitan dengan aktiviti anda di Laman Web (termasuk alamat IP) melalui teknologi penjejakan seperti ‘cookies’, pengesanan laman web atau web ‘beacon’ dan perisian pengukuran atau data yang berkaitan dengan jawapan kaji selidik.

Anda mengakui bahawa maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami dan yang kami kumpulkan dari anda, adalah maklumat anda sendiri atau maklumat yang anda mempunyai kuasa untuk berikan kepada kami.

BAGAIMANA KAMI MENGUMPUL MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami boleh mengumpul maklumat peribadi mengenai anda daripada pelbagai sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

(a) pendaftaran untuk menggunakan Laman Web atau sebahagian daripada mereka melalui akaun anda di Laman Web;

(b) log masuk untuk menggunakan Laman Web melalui akaun laman rangkaian sosial (“SNS”) anda;

(c) melanggan untuk menerima Makluman / e-risalah dan mengisi borang, kaji selidik aplikasi atau penyelidikan, mengambil bahagian dalam promosi dan pertandingan di Laman Web atau laman web pembekal perkhidmatan kami;

(d) menghubungi kami atau pembekal perkhidmatan kami atas apa-apa sebab termasuk, tetapi tidak terhad kepada, melaporkan sesuatu masalah dengan Laman Web, meminta perkhidmatan yang lanjut atau meminta bantuan kami;

(e) menyiarkan atau menyumbangkan bahan di Laman Web;

(f)  dengan menzahirkan maklumat kepada agensi kutipan hutang untuk mendapatkan apa-apa amaun yang anda berhutang kepada kami; dan

(g) memohon peluang pekerjaan dengan kami secara langsung, melalui laman SNS (misalnya LinkedIn) atau melalui perujuk yang dicalonkan anda.

Kami juga boleh mengumpulkan maklumat peribadi anda melalui badan korporat berkaitan kami, pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga supaya kami boleh memberi perkhidmatan atau produk yang lebih baik atau lebih relevan kepada anda.

BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami menggunakan maklumat peribadi yang kami kumpulkan sebahagian besarnya bagi tujuan menberikan anda produk dan perkhidmatan yang anda telah minta, membalas kepada pertanyaan anda, mencipta dan mengekalkan akaun anda dan memastikan anda mematuhi dan mengikuti terma penggunaan laman web kami.

Secara lebih khusus, kami boleh menggunakan maklumat peribadi yang kami telah kumpulkan untuk:

(a) memastikan kandungan daripada Laman Web adalah dipaparkan dengan cara yang paling berkesan untuk anda dan untuk komputer anda;

(b) menberikan perkhidmatan atau produk yang lebih baik atau lebih relevan kepada anda, contohnya dengan mengisi borang secara automatik di Laman Web ketika anda membuat pertanyaan tentang agen hartanah yang dipilih;

(c) menggabungkan maklumat peribadi anda dengan maklumat yang kami telah kumpulkan daripada pembekal perkhidmatannya, pihak ketiga, ‘cookies’ atau ‘web beacon’ bagi memberikan anda pengalaman yang lebih baik atau lebih relevan dan diperibadikan dan untuk meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatannya dan perkhidmatan pihak ketiga. Ini termasuk menggunakan maklumat untuk melaporkan statistik, menganalisis trend, mentadbirkan perkhidmatan kami dan mengenalpasti masalah. Sebagai contoh, kami boleh menggabungkan data tingkah laku yang kami telah kumpulkan tentang anda melalui penggunaan ‘cookies’ atau ‘web beacon’ dan menggabungkannya dengan maklumat peribadi anda daripada permintaan yang anda hantar kepadakami atau pihak ketiga melalui Laman Web;

(d) memperibadikan dan menyesuaikan perkhidmatan, pengalaman, pengiklanan dan kandungan anda yang anda lihat dan terlibat di Laman Web atau laman web pembekal perkhidmatan dan rakan perniagaan kami;

(e) membalas kepada atau memberikan anda perkhidmatan, produk, maklumat dan bantuan yang anda minta daripada kami;

(f)  menghubungi anda untuk menjalankan tinjauan, penyelidikan dan maklum balas mengenai produk, perkhidmatan atau Laman Web kami;

(g) mengesahkan identiti anda apabila anda mendaftar atau log masuk dalam Laman Web melalui akaun SNS anda dan mengingatkan anda mengenai kata laluan dan nama pengguna anda;

(h) membenarkan anda untuk mengambil bahagian dalam ciri-ciri interaktif perkhidmatan kami, apabila anda memilih untuk berbuat demikian;

(i)  membantu melaksanakan tanggungjawab kami yang timbul daripada mana-mana perjanjian yang dibuat antara anda dan kami;

(j)  memaklumkan anda tentang perubahan kepada produk dan perkhidmatan kami; dan

(k) menggunakan maklumat peribadi anda dalam pemasaran langsung dan/atau memberikan maklumat peribadi anda kepada orang lain untuk mendapat manfaat dan/atau untuk penggunaan oleh orang tersebut dalam pemasaran langsung seperti yang dinyatakan dalam seksyen dibawah PENGGUNAAN DAN PENZAHIRAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA UNTUK TUJUAN PEMASARAN.

Jika semua atau sebahagian daripada maklumat ini tidak diberikan, kami mungkin tidak dapat menberikan perkhidmatan tersebut.

Jika anda mengemukakan maklumat peribadi kepada kami berhubung dengan peluang pekerjaan dengan kami, kami juga boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk:

(a) mempertimbangkan anda bagi jawatan yang telah anda kemukakan maklumat peribadi anda kepada kami, atau mana-mana jawatan lain yang sedia ada atau akan ada pada masa akan datang;

(b) membalas kepada anda berhubung dengan sebarang permohonan yang anda buat untuk peluang pekerjaan dengan kami pada masa akan datang; dan

(c) menghubungi perujuk anda bagi mengumpul maklumat yang telah anda persetujui untuk kami kumpulkan mengenai anda bagi mempertimbangkan peluang pekerjaan anda dengan kami.

PENGGUNAAN DAN PENZAHIRAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA UNTUK TUJUAN PEMASARAN

Kami mungkin:

(a) menggunakan maklumat peribadi anda (iaitu nama, alamat kediaman, nombor telefon mudah alih, nombor telefon kediaman dan alamat e-mel anda) untuk memberi anda maklumat mengenai tawaran, promosi, barang atau perkhidmatan, dan untuk pemasaran langsung hartanah, pelaburan dan/atau produk/ perkhidmatan kewangan (dan kami tidak menggunakan maklumat peribadi anda kecuali jika kami telah menerima persetujuan anda), yang kami percaya mungkin menarik minat anda;

(b) memberikan maklumat peribadi anda (termasuk nama, alamat kediaman, nombor telefon mudah alih, nombor telefon kediaman dan alamat e-mel anda dan maklumat mengenai aktiviti carian dan tingkah laku anda seperti tempoh aktif keahlian / pendaftaran iproperty.com.my)) kepada (i) agen atau agensi hartanah, pemaju hartanah, pembina, pengendali komuniti persaraan, tuan tanah, pembekal kewangan dan pelaburan yang tersenarai atau mempunyai iklan di Laman Web dan yang anda telah minta maklumat dengan mengemukakan sesuatu pertanyaan; dan (ii) pembekal perkhidmatan kami (supaya mereka boleh memberi anda produk atau perkhidmatan bagi pihak kami atau produk atau perkhidmatan yang anda telah minta secara langsung daripada mereka, atau untuk membantu kami untuk memberi anda produk atau perkhidmatan kami) untuk mendapat manfaat dan/atau untuk penggunaan oleh orang tersebut dalam pemasaran langsung hartanah, pelaburan dan/atau produk/ perkhidmatan kewangan (dan kami tidak boleh memberi data kecuali kami telah menerima persetujuan bertulis anda kepada pemberian tersebut); dan

(c) berkongsi maklumat anda (iaitu nama, alamat kediaman, nombor telefon mudah alih, nombor telefon kediaman dan alamat e-mel anda) dengan syarikat-syarikat yang berkaitan Syarikat, pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga lain (yang merupakan pelanggan kami atau syarikat perkhidmatan kewangan, pembekal perkhidmatan pelaburan dan pembekal perkhidmatan telekomunikasi) supaya mereka dapat memberi anda produk atau perkhidmatan bagi pihak kami atau membantu kami untuk memberi anda produk atau perkhidmatan yang diminta termasuk menghubungi anda berhubung dengan produk atau perkhidmatan.

Kami tidak boleh menggunakan maklumat peribadi anda untuk pemasaran langsung atau berkongsi maklumat anda dengan yang lain untuk pemasaran langsung kecuali kami telah menerima persetujuan anda. Selain itu, kami akan memberi anda peluang untuk meminta supaya maklumat anda tidak digunakan untuk pemasaran langsung selanjutnya pada masa akan datang dalam komunikasi kami dengan anda.

KEPADA SIAPA KAMI MENZAHIRKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami boleh menzahirkan maklumat peribadi anda kepada badan korporat berkaitan, pembekal perkhidmatan atau rakan kongsi perniagaan kami.

Kami juga boleh menzahirkan maklumat peribadi anda:

(a) kepada agen atau agensi hartanah, pemaju harta, pembina, pengendali komuniti persaraan, tuan tanah, pembekal kewangan dan pelaburan yang tersenarai atau mempunyai iklan di Laman Web dan di mana anda telah meminta maklumat dengan mengemukakan sesuatu pertanyaan;

(b) kepada pembekal perkhidmatan kami (yang merupakan pelanggan kami atau syarikat perkhidmatan kewangan, pembekal perkhidmatan pelaburan dan pembekal perkhidmatan telekomunikasi), supaya mereka dapat memberi anda produk atau perkhidmatan bagi pihak kami atau produk atau perkhidmatan yang anda telah minta secara langsung dari mereka, atau untuk membantu kami untuk memberi anda produk atau perkhidmatan (termasuk jika anda adalah seorang pemegang saham, kepada pendaftar saham dan pembekal perkhidmatan pengendalian pelan saham). Jika anda telah melanggan kepada perkhidmatan melalui sistem operasi dalam peranti mudah alih anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada perkhidmatan “Google Now” Google), kami akan menzahirkan maklumat seperti sejarah carian anda kepada Google. Anda boleh memilih supaya kami tidak memberi maklumat tersebut kepada Google melalui sistem operasi dalam peranti mudah alih anda;

(c) kepada pihak ketiga di mana anda telah meminta maklumat, perkhidmatan atau produk daripada mereka;

(d) bersempena dengan jualan atau pemindahan perniagaan yang serupa;

(e) orang awam, kerajaan atau pihak berkuasa, wakil undang-undang kami atau pihak lain yang berkenaan yang relevan, dalam situasi istimewa di mana kami mempunyai sebab untuk percaya bahawa penzahiran maklumat peribadi anda adalah perlu untuk membantu mengenalpasti, menghubungi atau mengambil tindakan undang-undang terhadap sesiapa yang merosakkan, mencederakan atau menganggu (secara sengaja atau tidak segaja) dengan hak atau harta kami, pengguna atau orang lain yang boleh dimudaratkan oleh aktiviti-aktiviti tersebut; dan

(f)  jika kami sebaliknya diberi kuasa atau dikehendaki oleh undang-undang untuk membuat demikian.

Jika anda meminta maklumat daripada mana-mana organisasi melalui Laman Web, anda perlu menyemak polisi privasi mereka untuk mengetahui bagaimana mereka mengendalikan maklumat peribadi anda. Kami tidak bertanggungjawab atas cara organisasi tersebut mengumpul, menggunakan, menzahirkan, menyimpan, memproses atau mengendalikan maklumat peribadi yang anda berikan kepada mereka melalui Laman Web.

 

BERAPA LAMAKAH KITA AKAN MENYIMPAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA?
Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini dan untuk membolehkan kami mematuhi tanggungjawab undang-undang dan kontrak kami.

 

PENZAHIRAN DAN PENYIMPANAN MAKLUMAT PERIBADI DI LUAR NEGARA KEDIAMAN ANDA

Maklumat peribadi yang dikemukakan oleh pelanggan Syarikat dan pelawat ke Laman Web boleh dipegang di pelayan yang terletak di negara kediaman anda atau di pusat data pemproses data Syarikat yang disumber luar yang mempunyai pusat data di Malaysia atau Luar Negara. Kami memindahkan data ke luar negara kediaman anda kepada pembekal perkhidmatan kami untuk mendapatkan penyimpanan data yang selamat, sandaran dan perkhidmatan perolehan kembali data dan untuk memberi perkhidmatan. Syarikat telah melaksanakan polisi dan prosedur untuk melindungi penyimpanan yang selamat dan pemprosesan data dengan syarikat-syarikatnya yang berkaitan dan telah mengesahkan pengaturan keselamatan pemproses datanya yang disumber luar. Ketika anda memberi kami maklumat peribadi anda, anda memberi persetujuan anda kepada kami untuk menyimpan maklumat peribadi anda di luar negara kediaman anda untuk tujuan yang dihuraikan di atas.

Di mana kami telah mendapatkan kebenaran anda atau mengambil langkah-langkah lain untuk berbuat demikian, kami juga boleh berkongsi maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga lain (yang merupakan pelanggan kami atau syarikat perkhidmatan kewangan, pembekal perkhidmatan pelaburan dan pembekal perkhidmatan telekomunikasi) yang terletak di luar negara kediaman anda mengikuti Undang-undang privasi supaya mereka boleh memberi anda sebarang produk atau perkhidmatan yang diminta oleh anda, termasuk menghubungi anda berhubung dengan produk atau perkhidmatan.

KESELAMATAN

Kami berusaha untuk memastikan keselamatan, integriti dan privasi maklumat peribadi yang kami kumpulkan. Kami telah menubuhkan perlindungan dan menggunakan langkah-langkah keselamatan yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, ubahsuaian dan penzahiran tanpa kebenaran. Pekerja, kontraktor, agen dan pembekal perkhidmatan kami yang memberikan perkhidmatan yang berkaitan dengan sistem maklumat kami, adalah ditanggungjawabkan untuk menghormati kerahsiaan maklumat peribadi yang dipegang oleh kami. Kami menyemak dan mengemaskini langkah-langkah keselamatan kami berdasarkan teknologi terkini. Malangnya, tiada penghantaran data melalui Internet boleh dijamin betul-betul selamat.

PEMBETULAN AKSES DAN PEMADAMAN

Kami akan berusaha untuk mengambil semua langkah yang munasabah supaya apa-apa maklumat yang kami pegang mengenai anda adalah tepat dan terkini. Jika, pada bila-bila masa, anda mendapati bahawa maklumat yang dipegang mengenai anda salah atau anda ingin menyemak dan mengesahkan ketepatan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi kami.

Anda juga boleh mendapat akses kepada maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu yang diperuntukkan oleh undang-undang. Untuk meminta akses kepada maklumat peribadi anda, sila hubungi kami.

Anda juga boleh memaklumkan kepada kami untuk mengehadkan pemprosesan atau menghentikan pemprosesan maklumat peribadi anda. Untuk melaksanakan hak ini, sila hubungi kami di [email protected]

RESOLUSI ADUAN

Kami adalah komited untuk menyediakan kepada pelanggannya sistem yang adil dan bertanggungjawab untuk menangani aduan.

Jika pada bila-bila masa anda mempunyai sebarang kebimbangan, aduan atau pertanyaan berhubung dengan privasi anda atau operasi Syarikat, sila hubungi Pegawai Privasi kami di +603 6419 5188 atau [email protected] supaya kami dapat menyelesaikan kebimbangan anda.

Pegawai Privasi kami akan mempertimbangkan pertanyaan anda dan berusaha untuk membalas anda dengan segera.

Untuk maklumat lanjut mengenai isu privasi dan untuk melindungi privasi anda

‘COOKIES’ DAN ‘WEB BEACON’ ATAU PENGESAN WEB

Kami menggunakan ‘cookies’, ‘web beacon’ atau pengesan web dan perisian pengukuran dan alatan di Laman Web  dan begitu juga bagi pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga seperti penganalisis, rakan kongsi pengiklanan atau perkhidmatan iklan kami. Kami menggunakan dan menzahirkan maklumat yang dikumpulkan melalui penggunaan ‘cookies’, ‘web beacon’ dan perisian pengukuran dan alatan mengikut Polisi Privasi ini. Ini termasuk menggunakan maklumat untuk melaporkan statistik, menganalisis trend, mentadbirkan perkhidmatan kami, mengenalpasti masalah dan menyasar dan meningkatkan kualiti produk dan perkhidmatan kami. Kami boleh membenarkan pihak ketiga lain untuk menggunakan ‘cookies’ dan ‘web beacon’ mereka sendiri untuk mengumpulkan maklumat mengenai kunjungan anda ke Laman Web. Kami tidak mempunyai kawalan atas “cookies” tersebut dan penggunaannya.

Kami boleh menggabungkan ‘cookies’ kami, maklumat yang dikumpulkan melalui ‘cookies’ dan ‘web beacon’ di Laman Web dengan maklumat lain (termasuk maklumat yang dikumpulkan oleh pihak ketiga dengan menggunakan ‘cookies’ dan ‘web beacon’ mereka sendiri dan memberikan ‘cookies’ dan maklumat kami kepada pihak ketiga) dan menggunakan perkhidmatan analisis seperti Firebase Analytics – untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik atau relevan dan pengiklanan kepada anda di Laman Web dan laman web pihak ketiga. Pembekal perkhidmatan kami dan pihak ketiga lain boleh melakukan perkara yang sama untuk memberikan perkhidmatan dan pengiklanan yang lebih relevan kepada anda melalui laman web lain yang anda mungkin lawati.

PILIHAN ‘COOKIES’

Jika anda tidak mahu maklumat dikumpulkan melalui penggunaan ‘cookies’, ‘web beacon’ dan perisian pengukuran dan alatan, anda akan boleh memadamkan atau menolak ‘Cookies’ atau beberapa perisian pengukuran melalui pelayar web atau bahagian tetapan peranti mudah alih atau tablet anda. Melumpuhkan ciri-ciri ini mungkin menyebabkan beberapa fungsi di Laman Web atau produk dan perkhidmatan tidak dapat berfungsi dengan betul.

Untuk mengetahui dengan lebih lanjut bagaimana kami menggunakkan ‘cookies’ dan teknologi yang serupa, dan bagaimana anda boleh menguruskan pilihan anda, kunjungi Polisi ‘Cookie’ kami.

APLIKASI, PERKAKAS WIDGET ATAU PAUTAN KE LAMAN WEB LAIN

Kami memberi pautan ke laman web di luar Laman Web serta laman web pihak ketiga. Kami juga membenarkan beberapa pihak ketiga untuk memaparkan perkakas widget dan aplikasi di Laman Web yang membenarkan anda untuk berinteraksi dan berkongsi kandungan termasuk butang sosial media seperti butang ‘kongsi’ dan ‘suka’ Facebook, Twitter, Pinterest dan Google. Laman, aplikasi dan perkakas widget yang berpautan ini tidak berada di bawah kawalan kami, dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk kelakuan syarikat yang berpautan dengan Laman Web atau pengumpulan maklumat mereka melalui aplikasi atau perkakas widget pihak ketiga ini. Sebelum menzahirkan maklumat peribadi anda di mana-mana laman web lain, atau menggunakan aplikasi atau perkakas widget ini kami menasihatkan anda untuk memeriksa terma dan syarat menggunakan laman web itu dan amalan dan kawalan pengumpulan data pihak ketiga yang relevan dalam polisi privasi mereka.

PENGGUNA BERTEMPAT DI KAWASAN EKONOMI EROPAH

Jika anda mengakses Laman Web ini dari Kawasan Ekonomi Eropah (“EEA”), anda boleh menguatkuasakan hak tambahan di bawah Peraturan-peraturan Perlindungan Data Peribadi, khususnya Peraturan (“GDPR”) berkaitan dengan pengendalian Data Peribadi anda (seperti yang ditakrif dalam Artikel 4 GDPR).

Dalam menyediakan perkhidmatan kami kepada anda, kami boleh memantau aktiviti anda di Laman Web menggunakan proses automatik, termasuk bagi tujuan mengira kadar penggunaan Laman Web dan membina profil pengguna. Ini membolehkan kami menyediakan perkhidmatan lebih khusus dan relevan kepada anda, termasuk memperkenalkan unsur-unsur lebih relevan kepada anda.

Lanjutan kepada hak-hak lain yang digariskan dalam Dasar Privasi ini, dalam keadaan tertentu anda boleh:

(a) meminta akses kepada Data Peribadi anda dalam simpanan kami;

(b) meminta sesalinan Data Peribadi yang anda kemukakan kepada kami, dalam format elektronik berstruktur;

(c) meminta untuk mengemas kini sebarang kesilapan dalam Data Peribadi anda dalam simpanan kami;

(d) meminta untuk menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda dalam simpanan kami. Ini membolehkan anda meminta kami menunda pemprosesan Data Peribadi, misalnya jika anda ingin kami menentukan ketepatan atau sebab bagi memprosesnya;

(e) membantah pemprosesan Data Peribadi anda;

(f)  meminta untuk memadamkan sebarang Data Peribadi anda dalam simpanan kami, tertakluk kepada sebarang undang-undang yang mewajibkan kami untuk menyimpan Data Peribadi anda; dan

(g) menarik balik persetujuan anda bagi pemprosesan Data Peribadi anda dalam simpanan kami. Setelah anda menarik balik persetujuan anda, kami tidak akan memproses Data Peribadi anda bagi tujuan asal yang dipersetujui oleh anda, melainkan kami dikehendaki berbuat sedemikian mengikut undang-undang. Ini tidak akan menjejaskan kesahan pemprosesan Data Peribadi berdasarkan persetujuan anda sebelum ditarik balik.Di mana Data Peribadi anda dipindahkan ke luar lingkungan EEA, ia hanya akan dipindahkan kepada negara-negara yang telah dikenal pasti sebagai menyediakan perlindungan sewajarnya bagi Data Peribadi, atau kepada pihak ketiga yang mana kami mempunyai mekanisme pemindahan diluluskan bagi melindungi Data Peribadi anda – iaitu, menerusi Klausa Kontrak Standard Suruhanjaya Eropah, atau dengan memastikan entiti tersebut diperakui oleh Privacy Shield (bagi pemindahan kepada pihak ketiga yang bertempat di Amerika Syarikat).Untuk maklumat lanjut atau untuk menguatkuasakan mana-mana hak anda sebagai subjek data EEA di bawah GDPR, sila hubungi [email protected].

Bahasa

Sekiranya terdapat sebarang ketidakseragaman di antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia polisi privasi ini, maka versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Malaysia.

Kembali ke atas

©iProperty.com Malaysia Sdn Bhd

Terakhir dikemaskini pada Jun 2022