DASAR PENGGUNAAN BOLEH DITERIMA – PEMAJU DAN PENGIKLAN LAIN

1. TAKRIFAN
Dalam terma dan syarat ini terma yang ditakrif yang digunakan dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini akan mempunyai maksud yang sama ditetapkan dalam Terma dan Syarat Pelanggan, iaitu Bahan Pengiklanan, Platform, Produk/Perkhidmatan, dan sebagainya. Terdapat terma ditakrif tambahan seperti yang digariskan di bawah:

1.1 “Terma dan Syarat Pelanggan” bermaksud terma dan syarat umum yang diguna pakai bagi anda dan kami berkaitan dengan Produk/Perkhidmatan yang ditentukan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan, yang terdapat di Terma dan Syarat Pelanggan (Pemaju & Pengiklan Lain).

1.2 “Kami” bermaksud iProperty.com Malaysia Sdn Bhd.

1.3 “Anda/pelanggan” bermaksud anda sebagai pelanggan kami.

2. PENGENALAN
2.1 Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini boleh diguna pakai bagi penggunaan Platform oleh anda untuk memaparkan Bahan Pengiklanan anda untuk dijual.

2.2 Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini membentuk sebahagian daripada persetujuan anda dengan kami untuk Produk/Perkhidmatan itu.

2.3 Kami boleh meminda Polisi Pengunaan Boleh Diterima ini sebagaimana yang ditetapkan di dalam Terma dan Syarat Pelanggan (Pemaju dan Pengiklan Lain) bagi Produk/Perkhidmatan.

2.4 Kami memelihara hak kami untuk memastikan kualiti Penyenaraian pada Platform dengan memberi arahan tertentu berkaitan dengan pengubahsuaian kandungan yang kami menganggap wajar dalam keadaan itu. Terma Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini merupakan senarai keperluan kami. Kami boleh mengarahkan anda untuk mengubah suai kandungan yang kami anggap sebagai wajar dalam keadaan itu.

2.5 Kami boleh mentafsirkan dan mengguna pakai keperluan di bawah dalam cara wajar yang sesuai dengan keadaan dengan mengambil kira keperluan untuk mengekalkan kualiti Platform kami.

3. KEWAJIPAN ANDA
3.1 Anda mesti mematuhi keperluan Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini.

3.2 Anda mesti menggunakan Produk/Perkhidmatan hanya untuk tujuan yang mana ia diwujudkan dan disediakan dan bukan untuk sebarang tujuan lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang tujuan yang dinyatakan di dalam Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini sebagai tidak boleh diterima.

3.3 Anda mesti menggunakan Produk/Perkhidmatan dengan cara yang bertanggungjawab, dengan mengambil kira kesan penggunaan Produk/Perkhidmatan oleh anda terhadap pengguna lain Produk/Perkhidmatan dan Platform itu.

4. PENGGUNAAN BOLEH DITERIMA
4.1 Penggunaan Produk/Perkhidmatan dalam cara berikut dianggap boleh diterima:

4.1.1 Penyenaraian Hartanah: untuk menggunakan Produk/Perkhidmatan bagi paparan Bahan Pengiklanan dan penyenaraian secara suci hati hartanah untuk dijual, bagi pihak orang yang berhak menawarkan hartanah itu untuk dijual dan mengikut Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini.

4.1.2 Kebenaran: untuk menyenaraikan hartanah yang mana anda mempunyai kebenaran dan persetujuan sesuai daripada orang yang berhak menawarkan hartanah untuk dijual.

4.1.3 Gambar hartanah: untuk menghantar sekurang-kurangnya satu (1) gambar hartanah di dalam Penyenaraian dengan resolusi tinggi dan jelas dan tidak pecah atau legap.

4.1.4 Keluarkan hartanah yang sudah dijual:anda harus mngeluarkan penyenaraian hartanah dari Platform dengan segera jika ia tidak tersedia untuk dijual di pasaran, jika tidak, anda akan dikenakan penalti kerana melanggar Perkara 6.1 Dasar Penggunaan Boleh Diterima ini.

4.1.5 Peraturan bagi Bahan Pengiklanan yang Mengandungi Video:

(a) Setiap Video di dalam suatu penyenaraian mesti mengiklankan hartanah untuk dijual dan bertumpu sebahagian besarnya pada hartanah itu. Anda tidak boleh menggunakan Video untuk mengiklankan diri anda atau syarikat anda, melainkan anda memaparkan tanda air telus logo syarikat anda di satu sudut Video itu mengikut dimensi yang ditetapkan oleh kami dan yang tidak menghalang kandungan Video.
(b) Imej dan bunyi di dalam Video mestilah berhubung kait dengan hartanah yang ditawarkan untuk jualan. Pemaparan imej ‘gaya hidup’ atau ulasan tentang ciri-ciri gaya hidup boleh diterima (contohnya pandangan dari hartanah itu atau imej satu ciri atau kemudahan persekitaran atau struktur tempatan) asalkan hartanah dikekalkan sebagai tumpuan utama Video itu.
(c) Anda tidak boleh mengunakan fungsi Video dalam cara yang boleh mengelirukan atau memperdaya pengguna Platform itu.
(d) Anda mesti mematuhi keperluan teknikal bagi Video tertanam yang disampaikan kepada anda dari semasa ke semasa.
(e) Anda tidak boleh menggunakan fungsi Video bagi sebarang tujuan yang tidak sah di sisi undang-undang, haram, berniat jahat atau tidak betul contohnya pemaparan imej atau ulasan yang berikut tidak boleh diterima:

I. boleh memfitnah atau menjejaskan reputasi orang atau perniagaan lain;
II. boleh mendedahkan maklumat sendiri, peribadi atau sulit;
III. boleh dianggap sebagai kesat, menghina, mengancam atau kasar;
IV. boleh melanggar hak (termasuk hak milik atau harta intelektual tanpa had) bagi mana-mana pihak ketiga;
V. mengandungi kandungan yang berkaitan dengan etnik, agama, bangsa dan antara agama; atau
VI. boleh melanggar sebarang undang-undang, peraturan, piawaian, keperluan kandungan atau kod yang dikuatkuasakan oleh badan berkuasa berkaitam atau badan industri.

(f) Anda tidak harus memaparkan di Platform kami sebarang Video yang dicipta, dilesen dan/atau disediakan oleh mana-mana pesaing kami seperti yang dimaklumkan oleh kami secara bertulis dari semasa ke semasa.

(g) Peraturan-peraturan di atas diguna pakai bagi semua bentuk Video yang dibenarkan oleh kami untuk penggunaan atau pemaparan di Platform kami.

5. APAKAH YANG BUKAN PENGGUNAAN BOLEH DITERIMA?
5.1 Suatu Produk/Perkhidmatan terlibat dalam mana-mana amalan tersebut, atau untuk membenarkan sesiapa yang lain untuk terlibat dalam amalan tersebut, dalam menggunakan Produk/Perkhidmatan adalah dianggap bukan penggunaan boleh diterima:

5.1.1 Penyenaraian selain Bahan Pengiklanan: jangan senaraikan apa-apa selain Bahan Pengiklanan atau hartanah untuk dijual. Contohnya: kereta, ruang kereta, bot, kafilah dan rumah boleh alih bukan penyenaraian yang boleh diterima di Platform.

5.1.2 Mengiklankan perniagaan anda: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk mengiklankan perniagaan anda atau perkhidmatannya. Setiap penyenaraian yang dimuat naik oleh anda mestilah merupakan penyenaraian dengan suci hati bagi hartanah untuk dijual. Sebarang rujukan kepada bahan selain butiran penyenaraian bagi hartanah atau pembangunan hartanah mesti diluluskan oleh kami sebelum dipaparkan di Platform.

5.1.3 Bersaing dengan kami: dilarang menggunakan Produk / Perkhidmatan untuk mengiklankan perniagaan atau perkhidmatan pesaing kami (“Pesaing” secara kolektif).

5.1.4 Pengkategorian hartanah untuk dijual yang salah: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk:-

(a) menyenaraikan hartanah untuk dijual selain mengikut kategori-kategori yang ditetapkan di Klausa 4.1 di atas;
(b) menyenaraikan penyenaraian hartanah utama di dalam penyenaraian hartanah ‘sekunder’; dan menyenaraikan penyenaraian hartanah sekunder di dalam penyenaraian hartanah ‘utama’.

5.1.5 Penyenaraian generik: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk menyenaraikan hartanah yang tidak menyatakan nombor lot atau alamat (contohnya ‘pelbagai hartanah sedia ada’ adalah tidak boleh diterima).

5.1.6 Salah guna ruang: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk memaparkan maklumat palsu atau tidak berkaitan di dalam ruang maklumat, keterangan atau gambar suatu Penyenaraian jika anda mempunyai akses untuk muat naik maklumat ke dalam Platform. Anda hanya boleh menggunakan ruang maklumat, keterangan atau gambar untuk memasukkan maklumat yang disasarkan untuk ruang tersebut. Contohnya, jangan memasukkan nama atau butiran hubungan perniagaan atau syarikat anda di dalam bahagian atas keterangan atau ruang keterangan hartanah.

5.1.7 Tanda air di dalam foto: tidak memasukkan nama, nombor telefon, alamat, laman web atau logo mana-mana ejen, agensi atau Pesaing sebagai tera air dalam mana-mana Penyenaraian.

5.1.8 Video, foto atau gambar yang salah: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk memaparkan foto, gambar dan/atau Video hartanah yang tidak menggambarkan dengan tepat hartanah yang ditawarkan untuk dijual (contohnya: ‘Gambar Belum Sedia Ada’ atau imej rumah kartun tidak akan diterima).

5.1.9 Sempadan mengelilingi foto atau gambar: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk memaparkan foto, lukisan atau imej lain di dalam sempadan yang menjejaskan kualiti imej di dalam Penyenaraian.

5.1.10 Teks atau pemasaran di dalam foto atau gambar: jangan memaparkan teks di dalam foto, lukisan atau imej lain yang menjejaskan kualiti imej di dalam Penyenaraian, atau jangan memaparkan sebarang bahan pemasaran menerusi penggunaan objek berjenama di dalam foto, seperti papan tanda, kereta dan cawan kopi.

5.1.11 Kolaj foto atau imej: jangan memaparkan kolaj atau gabungan foto atau imej lain di dalam satu bingkai di dalam penyenaraian.

5.1.12 Memaparkan imej ‘Gaya hidup’ sebagai imej utama: jangan memaparkan foto, lukisan atau imej ‘gaya hidup’ lain sebagai imej utama di dalam penyenaraian hartanah, termasuk yang mana tumpuannya bukan hartanah, ciri-ciri dan kemudahan contohnya yang mana tumpuannya terhadap manusia atau haiwan. Kami akan menggunakan budi bicara untuk menentukan apakah yang dimaksudkan oleh imej ‘gaya hidup’ bagi tujuan ini, tetapi sebagai panduan imej gaya hidup akan secara umumnya merupakan imej ciri-ciri atau kemudahan persekitaran atau struktur tempatan, dan bukan imej luaran atau dalaman hartanah tersebut.

5.1.13 Nama jalan dan tempat palsu: jangan gunakan nama jalan, pinggir bandar atau lokasi yang tidak tepat atau tidak diiktiraf secara rasmi. Contohnya: menyatakan bahawa suatu hartanah terletak di dalam pinggir bandar berjiranan adalah tidak boleh diterima.

5.1.14 Penyenaraian hartanah berganda: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk mewujudkan Penyenaraian berganda (untuk lebih daripada satu Penyenaraian bagi hartanah yang sama). Contohnya, jangan senaraikan hartanah yang sama lebih daripada sekali, termasuk tetapi tidak terhad kepada, penyenaraian dengan harga berlainan, butiran alamat, jenis hartanah dipilih atau penyenaraian yang dimuat naik kepada beberapa seksyen di Platform itu. Jika anda ingin memuat naik Penyenaraian bagi hartanah yang sama anda mesti terlebih dahulu mengeluarkan Penyenaraian sebelumnya bagi hartanah yang sama. Kami berhak mengambil tindakan yang perlu, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggantungan Produk/Perkhidmatan anda, jika anda memuat naik Penyenaraian berganda secara berulang.

5.1.15 Penyenaraian berganda di alamat jalan yang sama: jangan senaraikan lebih daripada 10 hartanah unik di penyenaraian unik di alamat jalan yang sama. Penggunaan tajuk, imej atau keterangan yang sama bagi penyenaraian ini adalah juga tidak boleh diterima. Penggunaan foto bilik pameran atau generik tanpa rujukan di dalam penyenaraian bahawa imej tersebut bukan bagi hartanah yang diiklankan tidak boleh diterima.

5.1.16 Penyenaraian tanpa kuasa: jangan senaraikan hartanah yang anda tidak dibenarkan atau diberi kuasa untuk menjual dan yang anda tidak mempunyai kuasa ditandatangani daripada pemilik atau penjual.

5.1.17 Menyamar sebagai orang lain: jangan senaraikan penggunaan Produk/Perkhidmatan dengan menyamar sebagai seseorang atau orang-orang lain.

5.1.18 Menjual Semula Produk/Perkhidmatan atau kandungannya: jangan menjual semula Produk/Perkhidmatan atau kandungannya kepada mana-mana orang lain. Jika anda Menyenaraikan suatu hartanah, anda seharusnya diberi kuasa untuk menjual hartanah itu pada setiap masa sepanjang Penyenaraian itu dan menguruskan semua pertanyaan daripada bakal pembeli bagi pihak mereka.

5.1.19 Membenarkan orang lain untuk menggunakan Produk/Perkhidmatan: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk mengiklankan hartanah untuk dijual bagi pihak syarikat atau agensi lain yang tidak melanggani Produk/Perkhidmatan itu.

5.1.20 Amalan yang mengelirukan atau menipu: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan dalam cara yang akan atau mungkin mengelirukan dan menipu pengguna awam Platform itu, termasuk tanpa had:

(a) memuat naik Penyenaraian baharu di lokasi salah, walaupun kemudiannya dipindahkan kepada lokasi betul; atau
(b) memberi sebut harga tidak tepat, salah atau harga jualan yang tidak realistik. Contohnya, tidak mencatat sifar sebagai harga jualan.

5.1.21 Kandungan tidak sesuai yang lain: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan bagi sebarang tujuan yang tidak sah di sisi undang-undang, haram, berniat jahat atau tidak betul atau dalam cara yang tidak sesuai memandangka keperluan kami untuk mengekalkan kualiti Platform kami bagi memastikan pengalaman positif bagi para pengguna. Contohnya: jangan gunakan kandungan atau foto di dalam Penyenaraian yang:

(a) boleh memfitnah atau menjejaskan reputasi orang atau perniagaan lain;
(b) boleh mendedahkan maklumat sendiri, peribadi atau sulit;
(c) boleh dianggap sebagai kesat, menghina, mengancam atau kasar;
(d) boleh melanggar hak (termasuk hak milik atau harta intelektual tanpa had) bagi mana-mana pihak ketiga;
(e) mengandungi kandungan yang berkaitan dengan etnik, agama, bangsa dan antara agama; atau
(f) boleh melanggar sebarang undang-undang, peraturan, piawaian, keperluan kandungan atau kod yang dikuatkuasakan oleh badan berkuasa berkaitam atau badan industri.

6. PELANGGARAN POLISI INI
6.1 Jika anda menggunakan Produk/Perkhidmatan itu dalam cara yang melanggar Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini, anda melanggar suatu kewajipan yang amat penting di dalam Persetujuan anda dengan kami bagi penggunaan Produk/Perkhidmatan oleh anda.

6.2 Jika anda melanggar Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini, kami berhak mengambil tindakan untuk menghukum pelanggaran itu, termasuk tanpa had, menghentikan atau menggantung Produk/Perkhidmatan anda; memadamkan Penyenaraian yang khusus, melarang suatu Penyenaraian daripada dimuat naik ke Platform atau apa-apa tindakan lain yang kami dibenarkan mengambil di bawah Persetujuan kami dengan anda dan menurut undang-undang.

6.3 Untuk mengelakkan keraguan, jika kami memberi anda notis pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini, kami boleh menghendaki anda untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam suatu tempoh masa. Kami memelihara hak kami untuk mengambil tindakan penggantungan atau penamatan sekiranya anda melanggar MANA-MANA keperluan Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini pada bila-bila masa selepas tempoh yang ditentukan di dalam notis tersebut (dan bukan hanya sekiranya anda berulang kali melanggar keperluan khusus yang dikenal pasti).

6.4 Jika kami menggantung atau memadamkan Penyenaraian atau Penyenaraian-Penyenaraian yang tidak dibenarkan untuk dimuat naik disebabkan pelanggaran atau cubaan pelanggaran Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini oleh anda, anda akan tetap bertanggungjawab bagi kewajipan kontrak anda hingga tarikh penamatan atau tamat tempoh Persetujuan anda dengan kami. Untuk mengelakkan keraguan, kami boleh menggunakan hak kami untuk menggantung atau mengeluarkan Penyenaraian anda dengan sementara bagi tempoh tiga puluh (30) hari atau lebih.

7. BAHASA
7.1 Polisi Penggunaan Boleh Diterima ini dibuat dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris. Kedua-dua versi adalah sama sahihnya. Jika terdapat percanggahan atau perbezaan dalam tafsiran antara versi Bahasa Malaysia dan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan versi Bahasa Malaysia diandaikan sebagai dipinda secara automatik dan berkuat kuasa dari tarikh kuat kuasa versi Bahasa Inggeris, bagi menyelaraskan bahagian berkaitan dalam versi Bahasa Malaysia dengan bahagian dalam versi Bahasa Inggeris yang dipersoalkan.

© Semua hak terpelihara. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd
Dikemas kini July 2021