TERMA DAN SYARAT PELANGGAN (PEMAJU DAN PENGIKLAN LAIN)

Diguna pakai untuk semua pelanggan iProperty.com.my, yang merupakan pemaju atau pengiklan lain (kecuali ejen dan agensi).

Bahagian A: Terma dan Syarat Umum

1. Takrifan
Dalam Terma dan Syarat Pelanggan ini (Pemaju & Bukan Pemaju):

1.1 “Persetujuan” mempunyai maksud yang ditetapkan di dalam Klausa 2.1 di bawah.

1.2 “Bahan Pengiklanan” atau “Penyenaraian” bermaksud sebarang penyenaraian atau bahan pengiklanan di Platform itu yang mengiklankan hartanah, pelancaran projek, pembangunan hartanah atau perkhidmatan samping berkaitan hartanah yang diluluskan oleh kami termasuk bahan pengiklanan dalam Klausa 5.1(a), yang boleh dirujuk dalam sebarang bentuk seperti teks, foto, video atau i360 VT (Pelancaran Baharu).

1.3 “i360 VT (Pelancaran Baharu)” mempunyai maksud yang ditaktifkan dalam Klausa 5.1 di Bahagian B: Terma dan Syarat Khas.

1.4 “Platform” bermaksud laman web meja, laman web bimbit dan aplikasi bimbit (termasuk telefon bimbit, tablet dan aplikasi boleh dipakai) bagi iproperty.com.my dan tablet dan aplikasi sistem berkaitan dan sebarang laman web lain yang kami selenggara dan yang mana kami membenarkan pemaparan Bahan Pengiklanan anda.

1.5 “Produk/Perkhidmatan” boleh termasuk mana-mana produk atau perkhidmatan berikut atau gabungannya yang dibeli, dilanggani atau dipesan oleh anda daripada kami di dalam Persetujuan Pesanan Jualan:

  1. akses kepada iDeveloper untuk mengurus Bahan Pengiklanan anda di atas Platform;
  2. langganan untuk memaparkan Bahan Pengiklananan anda di atas Platform;
  3. produk/perkhidmatan yang dinyatakan di Bahagian B: Terma dan Syarat Khas; dan
  4. sebarang perkhidmatan berkaitan atau sokongan yang kami bersetuju secara bertulis untuk menyediakan kepada anda.

1.6 “Persetujuan Pesanan Jualan” bermaksud sebut harga atau dokumen yang dimeterai antara anda dengan kami untuk pembelian, pelangganan atau pesanan Produk/Perkhidmatan kami, yang anda tandatangani atau sebaliknya menunjukkan persetujuan anda dengannya.

1.7 “Tempoh” bermaksud tempoh Persetujuan ini yang ditetapkan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan yang berkaitan bagi pelangganan atau pembelian Produk/Perkhidmatan, tertakluk kepada penamatan mengikut Persetujuan ini.

1.8 “Video” boleh dirujuk sebagai mana-mana atau gabungan yang berikut:

  1. video atau filem;
  2. imej bergerak; atau
  3. lawatan maya sesebuah hartanah dalam format digital, fotogrametri atau 3 dimensi, dan tidak termasuk i360 VT (Pelancaran Baharu).

1.9 “Kami” bermaksud iProperty.com Malaysia Sdn Bhd.

1.10 “Anda/pelanggan” bermaksud anda, pelanggan kami.

2. Persetujuan anda dengan kami

2.1 Persetujuan anda dengan kami terdiri daripada:

(a) Terma dan Syarat Pelanggan (Pemaju & Pengiklan Lain) seperti yang boleh dipinda dari semasa ke semasa mengikut Klausa 5.1(e) di bawah terdiri daripada: Bahagian A: Terma dan Syarat Umum; dan Bahagian B: Terma dan Syarat Khas;
(b) Dasar Privasi, Syarat Penggunaan Platform dan Dasar Penggunaan yang Boleh Diterima;
(c) Persetujuan Pesanan Jualan; dan
(d) sebarang terma dan syarat lain yang diguna pakai bagi pembelian, pelangganan atau pesanan Produk/Perkhidmatan, yang dipersetujui bersama antara anda dengan kami, secara bertulis.

Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan atau kekaburan antara mana-mana terma atau syarat di atas, Terma dan Syarat Pelanggan (Pembangun & Pengiklan Lain) akan digunapakai.

2.2 Persetujuan ini merupakan persetujuan yang menyeluruh antara kami mengenai subjek perkaranya dan menggantikan semua persetujuan dan akujanji antara kami sebelum ini.

2.3 Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada tarikh anda melaksanakan Perjanjian Pesanan Penjualan atau mulai menggunakan Produk / Perkhidmatan, mana yang lebih awal.

3. Tempoh
3.1 Persetujuan Pesanan Jualan menetapkan Tempoh itu. Berikutan tamat Tempoh Produk/Perkhidmatan anda akan dikeluarkan daripada Platform melainkan anda melaksanakan pesanan baharu di bawah Persetujuan Pesanan Jualan yang berasingan.

4. Jaminan dan perwakilan anda
4.1 Anda mewakili dan menjamin kepada kami bahawa pada setiap masa semasa Tempoh Persetujuan ini:

(a) anda memegang semua lesen yang dikehendaki atau akreditasi untuk mengiklan, menjual atau menyewakan semua hartanah, pelancaran hartanah atau pembangunan hartanah yang anda paparkan di atas Platform menggunakan Produk/Perkhidmatan;
(b) anda tidak akan membuat sebarang perwakilan kepada pelanggan anda yang tidak selaras dengan Klausa 4.1(a);
(c) anda mempunyai kuasa penuh, hak dan kuasa untuk mengiklan, menjual atau menyewakan semua hartanah, pelancaran hartanah atau pembangunan hartanah yang anda paparkan di atas Platform menggunakan Produk/Perkhidmatan dan mempunyai kuasa sewajarnya yang wujud sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang diguna pakai; dan
(d) anda mempunyai kuasa penuh, hak dan kuasa untuk menyediakan kepada kami, sebarang bahan, senarai atau bahan pengiklanan yang akan dipaparkan di Platform sebagai Bahan Pengiklanan dan untuk memberi lesen kepada kami di bawah Klausa 5.1(b);

(e) bahan, senarai atau bahan pengiklanan yang dibekalkan oleh anda dan yang dipaparkan di Platform sebagai Bahan Pengiklanan, tidak melanggar sebarang hak milik dan harta intelektual mana-mana pihak ketiga; dan

(f) anda akan mematuhi semua kewajipan anda yang ditetapkan di dalam Klausa 6.

5. Pengakuan anda
5.1 Anda mengakui dan bersetuju pada setiap masa semasa Tempoh Persetujuan ini bahawa:

(a) jika anda memberi kuasa atau meminta kami (secara bertulis atau lisan) untuk memuat naik sebarang bahan pengiklanan bagi pihak anda atau membuat satu penyenaraian menggunakan bahan daripada laman web anda atau bahan yang anda atau syarikat anda telah menyediakan untuk kami atau mengarahkan kami untuk menggunakannya, bahan pengiklanan, penyenaraian dan bahan tersebut akan dianggap sebagai ‘Bahan Pengiklanan’ dan tertakluk kepada terma Persetujuan ini;
(b) dalam pertimbangan kami untuk memberikan anda hak untuk memaparkan Bahan Pengiklanan anda di atas Platform dan perkhidmatan lain yang kami sediakan, anda memberikan kami lesen yang mengikat, kekal, meluas dan bebas royalti untuk mengkomersilkan, membuat salinan, melesen kepada pihak ketiga, menggunakan dan menyesuaikan bagi sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami mana-mana Bahan Pengiklanan, kandungan atau bahan yang anda memberikan kepada kami semasa Tempoh itu, dan lesen ini tidak boleh ditamatkan di dalam Persetujuan ini oleh anda atau kami;
(c) kami boleh, mengikut budi bicara kami, mengeluarkan atau meminda beberapa atau kesemua Bahan Pengiklanan anda jika anda, menurut pendapat munasabah kami, melanggar kewajipan anda mengikut Klausa 6.1(e) di bawah;
(d) anda bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan Bahan Pengiklanan anda dan sebarang kesilapan atau ketinggalan di dalam Bahan Pengiklanan anda dan selanjutnya, anda mengakui bahawa peranan kami hanya sebagai penerbit;
(e) Kami berhak mengubah terma dan syarat dalam Perjanjian pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda dengan menerbitkan terma-terma atau syarat-syarat baru di Platform. Penggunaan Produk / Perkhidmatan oleh anda merupakan penerimaan anda terhadap terma-terma atau syarat-syarat baru tersebut. Sekiranya anda membantah sebarang terma-terma atau syarat-syarat baru atau pemberitahuan lain di Platform kami, pilihan tunggal anda adalah untuk menamatkan Perjanjian ini dengan memberi kami notis bertulis 30 hari;
(f) Persetujuan ini terdiri daripada dokumen yang dirujuk di dalam Klausa 2 di atas, seperti yang diubah dari semasa ke semasa mengikut Klausa 5.1(e) di atas;
(g) semua ciri Produk / Perkhidmatan kami adalah tertakluk kepada perubahan, pembangunan dan pemberhentian dan, dengan itu, kami mungkin mengubah atau menghentikan apa-apa ciri Produk / Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Penggunaan Platform anda merupakan penerimaan anda terhadap perubahan, perkembangan dan / atau penghentian sedemikian kepada ciri Produk / Perkhidmatan. Sekiranya anda membantah sebarang perubahan, perkembangan dan / atau pemberhentian tersebut, pilihan tunggal anda adalah untuk menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan notis bertulis 30 hari kepada kami;
(h) kami akan menggunakan usaha munasabah untuk menyediakan anda dengan operasi berterusan Platform itu dan Produk/Perkhidmatan yang kami sediakan, bagaimanapun kami tidak dapat menjaminnya dan kegagalan atau kelewatan teknologi boleh menghalang kami daripada tindakan sedemikian;
(i) yang mana anda telah mengemukakan butiran hubungan anda kepada kami atau kakitangan anda telah mengemukakan butiran hubungan mereka kepada kami (secara lisan atau bertulis, termasuk dengan memberi kad nama perniagaan kepada kakitangan kami), kami boleh menghubungi anda dan kakitangan anda dari semasa ke semasa berkaitan dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami atau rakan perniagaan kami dan anda memberi kuasa kepada kami:

I. untuk menghubungi anda atau kakitangan anda menerusi telefon, e-mel, pesanan teks, pemberitahuan push atau media elektronik lain, melainkan anda meminta kami secara eksplisit agar tidak menghubungi anda menerusi media ini; dan
II. untuk menghubungi anda atau kakitangan anda menerusi mana-mana kaedah ini tidak termasuk kemudahan penamatan langganan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

6. Kewajipan anda
6.1 Kewajipan anda kepada kami adalah seperti berikut:

(a) anda tidak boleh membenarkan sesiapa yang lain untuk menggunakan langganan anda dan/atau Produk/Perkhidmatan untuk menyenarai di atas Platform;
(b) jika anda, dalam pendapat munasabah kami, melanggar Klausa 6.1(e) di bawah, anda akan dengan serta-merta mematuhi mana-mana arahan yang kami berikan kepada anda berkaitan dengan penyenaraian berkaitan anda termasuk arahan untuk memadam, meminda atau mengemas kini sebarang Bahan Pengiklanan;
(c) yang mana anda menyediakan kami dengan maklumat peribadi seseorang individu anda mesti memaklumkan individu tersebut bahawa maklumat peribadi mereka akan digunakan dan dikemukakan oleh kami mengikut Polisi Privasi kami;
(d) anda akan mematuhi Polisi Privasi, Terma Penggunaan Platform dan Polisi Penggunaan Boleh Diterima (seperti yang dikemas kini dari semasa ke semasa);
(e) anda akan memastikan bahawa sebarang kenyataan yang anda kemukakan kepada kami atau sebarang kandungan atau bahan yang disediakan oleh anda (termasuk kandungan yang dimuat naik ke atas Platform):
I. tidak melanggar undang-undang;
II. dibuat atau dibekalkan di bawah lesen sah antara anda dengan pemberi lesen berkaitan, jika lesen sedemikian diperlukan di bawah undang-undang yang diguna pakai;
III. tidak dimuat naik untuk tujuan yang salah;
IV. tidak: (i) mengiklankan bagi pihak pesaing kami (“Pesaing” secara kolektif); (ii) termasuk, paparan atau pautan ke mana-mana senarai, bahan iklan atau platform Pesaing (seperti laman web desktop, laman web mudah alih, aplikasi mudah alih dll); atau (iii) bersaing dengan kami dengan sebarang cara yang tidak diberikan kebenaran secara spesifik oleh kami;
V. tidak mengelirukan atau memperdaya atau mungkin mengelirukan atau memperdaya (termasuk bagi tujuan bahawa penjenamaan pada penyenaraian boleh, atau mungkin boleh, mengelirukan atau memperdayakan pengguna tentang syarikat atau ejen individu yang bertanggungjawab untuk menjual hartanah yang berkaitan);
VI. tidak termasuks ebarang tera air Pesaing;
VII. tidak termasuk maklumat yang memfitnah, menipu, melanggar hak cipta atau boleh sebaliknya mendedahkan kami kepada sebarang liabiliti, prosiding undang-undang atau tindakan lain;
VIII. tidak sebalikya melanggar Polisi Penggunaan Boleh Diterima;
(f) anda akan mematuhi semua undang-undang yang diguna pakai, termasuk tanpa had, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan pengguna, persaingan, undang-undang perdagangan adil tempatan, ejen hartanah, privasi, dan mana-mana piawaian dan peraturan pengiklanan lain yang diguna pakai;
(g) anda akan mematuhi mana-mana garis panduan dan kod yang dikeluarkan oleh badan tempatan dan nasional anda bagi jenis organisasi anda;
(h) anda akan memastikan bahawa anda dan semua kakitangan syarikat anda akan mengendalikan kakitangan secara hormat pada setiap masa dan tidak mengancam, mengganggu, menyalahgunakan, menyerang, menggunakan bahasa yang menyinggung ke arah, memfitnah atau berulang kali dan tanpa alasan menghubungi kakitangan, kontraktor atau ejen kami atau sebaliknya menyebabkan mereka merasai kesusahan atau ketidakselesaan;
(i) anda menjamin bahawa anda akan hanya mengumpul, mengguna, mendedah dan menyimpan maklumat peribadi yang diperoleh menerusi Platform itu termasuk menerusi penunjuk yang dijana oleh pengguna yang mengemukakan pertanyaan di atas Platform, hanya bagi tujuan menghubungi orang itu untuk bertanya berkaitan hartanah khusus yang ditanya oleh mereka, melainkan dinasihatkan sebaliknya oleh kami;
(j) jika anda memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi seseorang individu (seperti yang ditakrif di dalam undang-undang privasi yang diguna pakai), anda menjamin dan meyakinkan kami bahawa:
I. sebelum menyediakan butiran itu, anda telah menerima kebenaran daripada individu itu untuk mengemukakan butiran mereka kepada pengiklan pihak ketiga dan bahawa pengiklan pihak ketiga tersebut boleh menghubungi mereka berkenaan dengan pemasaran hartanah mereka; dan
II. anda tidak pernah melanggar mana-mana kewajipan pengawalseliaan atau berkontrak dalam menyediakan butiran itu.
(k) anda akan memastikan bahawa anda tidak menggunakan tanda dagangan kami yang berdaftar atau tidak berdaftar bagi sebarang tujuan yang kami belum pernah meluluskan secara bertulis atau dalam cara yang boleh mengelirukan individu untuk mempercayai bahawa terdapat hubung kait antara jenama anda dan jenama kami, selain pelanggan dan penyedia perkhidmatan, tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu.

7. Penamatan atau penggantungan oleh kami
7.1 Tanpa mengehadkan hak kami yang lain, kami boleh dengan serta-merta menamatkan Persetujuan ini atau menggantung atau mengeluarkan dengan sementara mana-mana Bahan Pengiklanan anda jika:

(a) anda gagal membayar sebarang fi atau caj kepada kami dalam masa 30 hari selepas tarikh tamat tempoh;
(b) mana-mana jaminan atau perwakilan anda di dalam Klausa 4 adalah tidak betul;
(c) anda melanggar secara material kewajipan anda di bawah Persetujuan ini (dan, bagi tujuan ini, sebarang pelanggaran mana-mana kewajipan di bawah Klausa 6 di atas akan dianggap sebagai material);
(d) anda melanggar Persetujuan ini (sama ada pelanggaran itu material) dan gagal memperbetulkan pelanggaran itu dalam masa tujuh (7) hari sejak kami memberikan anda notis pelanggaran dan menghendakinya diperbetulkan;
(e) anda memasuki kebankrapan, likuidasi, likuidasi sementara, pentadbiran, penerimaan, penerimaan dan pentadbiran, satu komposisi pengaturan dengan pemiutang anda, atau melantik seorang penerima, pengurus atau pengawal bagi kesemua atau mana-mana bahagian aset anda, atau dilindungi daripada pemiutang di bawah mana-mana statut, atau menjadi atau disifatkan sebagai akan menjadi tidak solven; atau
(f) anda meninggal dunia, atau jika anda dalam hubungan perkongsian, dibubarkan atau suatu permohonan untuk dibubarkan telah difail, atau jika anda sebuah syarikat, digulung atau suatu permohonan untuk digulung telah difail.

7.2 Sekiranya kami meIaksanakan hak kami untuk menggantung atau mengeluarkan dengan sementara Bahan Pengiklanan anda menurut Klausa 7.1 di atas, anda tetap bertanggungjawab bagi semua langganan dan fi Produk/Perkhidmatan hingga penamatan atau tamat tempoh Persetujuan ini.

8. Penamatan oleh anda
8.1 Tambahan kepada mana-mana hak penamatan yang anda punyai di bawah klausa lain di dalam Persetujuan ini, anda boleh menamatkan Persetujuan ini dengan serta-merta jika:

(a) kami melanggar secara material mana-mana kewajipan di bawah Persetujuan ini;
(b) kami melanggar mana-mana kewajipan kami di bawah Persetujuan ini (sama ada pelanggaran itu material atau tidak) dan gagal memperbetulkan pelanggaran dalam masa tiga puluh (30) hari sejak anda memberikan kami notis pelanggaran dan menghendakinya diperbetulkan;
(c) kami memasuki kebankrapan, likuidasi, likuidasi sementara, pentadbiran, penerimaan, penerimaan dan pentadbiran, satu komposisi pengaturan dengan pemiutang kami, atau melantik seorang penerima, pengurus atau pengawal bagi kesemua atau mana-mana bahagian aset anda, atau dilindungi daripada pemiutang di bawah mana-mana statut, atau menjadi atau disifatkan sebagai akan menjadi tidak solven; atau
(d) kami digulung atau suatu permohonan untuk digulung telah difail.

9. Kesan penamatan atau penggantungan
9.1 Penamatan Persetujuan ini atau penggantungan atau pengeluaran penyenaraian sementara menurut Klausa 7 tidak akan:

(a) membebaskan anda daripada liabiliti untuk membayar fi hingga tarikh penamatan berkuat kuasa dan, untuk mengelakkan keraguan, invois akan masih dikeluarkan dan harus dibayar bagi tempoh penggantungan dan semasa tempoh notis sehingga penamatan;
(b) membebaskan mana-mana pihak daripada kewajipan dan liabiliti terakru menurut Persetujuan ini yang boleh dikuat kuasa sebelum atau selepas penamatan; atau
(c) mengecualikan hak terakru berkenaan dengan sebarang pelanggaran Persetujuan ini oleh mana-mana pihak.

9.2 Kami boleh, mengikut pilihan kami membuat keputusan, hanya mengikut budi bicara kami, untuk tidak memeterai persetujuan baharu dengan anda jika anda telah sebelum ini menamatkan suatu Persetujuan atau mana-mana jenis kontrak dengan kami.

9.3 Jumlah yang harus dibayar oleh anda semasa penamatan akan dianggap sebagai hutang anda kepada kami yang perlu dibayar dalam masa tiga puluh (30) hari dari notis penamatan.

10. Fi dan pembilan
10.1 Fi dan tarikh pembayaran bagi Produk/Perkhidmatan anda akan ditetapkan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan anda.

10.2 Kami mengekalkan hak untuk mengubah fi untuk mana-mana Produk/Perkhidmatan pada bila-bila masa. Anda akan dimaklumkan dalam masa tiga puluh (30) hari lebih awal tentang sebarang perubahan kepada fi dan boleh menamatkan sebelum perubahan ini berkuat kuasa jika anda menganggap bahawa ini boleh menjejaskan anda dengan material.

10.3 Yang mana berkenaan, fi terdahulu boleh dibil lebih awal atau dalam tunggakan yang jatuh di dalam kitaran pembilan biasa kami dan fi untuk bulan-bulan berikut harus dibayar mengikut invois yang kami hantar kepada anda.

10.4 Mengikut budi bicara kami, kami boleh menghantar invois kepada anda menerusi e-mel atau kaedah elektronik lain yang kami maklumkan kepada anda. Atas permintaan kami, anda akan memaklumkan alamat e-mel kepada kami bagi penghantaran invois anda. Anda bertanggungjawab memastikan bahawa alamat e-mel adalah tepat, terkini, berfungsi dengan baik dan sentiasa dipantau oleh orang yang berkuasa bagi pihak anda. Anda juga bertanggungjawab untuk menasihati kami tentang sebarang perubahan kepada alamat e-mel yang mana invois perlu dihantar. Jika suatu alamat e-mel yang dimaklumkan oleh anda tidak lagi berfungsi dengan baik atau sebaliknya perlu dipinda, anda akan memberikan dengan serta-merta alamat e-mel alternatif bagi tujuan menerima invois. Invois dianggap sudah diterima daripada anda pada hari sejurus selepas tarikh yang dipaparkan di dalam sistem e-mel kami sebagai tarikh dihantar. Sebarang kegagalan untuk menerima invois tidak membebaskan anda daripada liabiliti untuk pembayaran fi selewat-lewatnya pada tarikh tamat tempoh yang tertera pada invois.

11. Peruntukan kredit
11.1 Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami boleh pada bila-bila masa:

(a) memperoleh daripada agensi pelaporan kredit, laporan kredit yang mengandungi maklumat kredit peribadi mengenai anda atau pengarah dan pegawai anda, berkaitan dengan sebarang kredit komersial yang kami sediakan atau dalam pertimbangan untuk menyediakan kepada anda;
(b) menerima daripada agensi pelaporan kredit, laporan kredit yang mengandungi maklumat peribadi mengenai anda atau pengarah dan pegawai anda berkaitan dengan bayaran tertunggak; dan
(c) memberi maklumat kepada, atau mencari maklumat daripada, mana-mana penyedia kredit yang dinamakan di dalam laporan kredit yang dikeluarkan oleh agensi pelaporan kredit dan maklumat tersebut boleh termasuk butiran anda (atau pihak yang berkaitan dengan anda) berkenaan dengan pengaturan kredit, kelayakan kredit, kedudukan kredit, latar belakang kredit atau kapasiti kredit yang penyedia kredit dibenarkan untuk memberi atau menerima daripada satu sama lain.

12. Pengehadan liabiliti dan indemniti
12.1 Tertakluk kepada Klausa 12.3 di bawah, setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang yang diguna pakai, setiap pihak:

(a) mengecualikan semua syarat, waranti dan jaminan yang tersirat di dalam Persetujuan ini;
(b) mengecualikan liabiliti bagi kerugian atau kerosakan berbangkit, khas atau tidak langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan peluang, kehilangan pendapatan, kehilangan data dan kehilangan keuntungan; dan
(c) mengehadkan liabilitinya bagi pelanggaran mana-mana jaminan, syarat atau waranti pengguna yang tidak boleh dikecualikan bagi (mengikut pilihan pihak) membekalkan semula perkhidmatan berkaitan atau membayar kos bagi membekalkan semula perkhidmatan berkaitan tersebut.

12.2 Setiap pihak mesti mengambil semua langkah munasabah untuk meminimumkan sebarang kerugian yang dialaminya atau yang mungkin dialaminya dan yang merupakan subjek tuntutan di bawah Persetujuan ini. Jika suatu pihak tidak mengambil langkah munasabah untuk meminimumkan kerugian tersebut, maka liabiliti untuk tuntutan berkaitan akan dikurangkan sewajarnya.

12.3 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda bagi sebarang kerosakan, kerugian atau liabiliti yang diwujudkan di bawah Persetujuan ini setakat liabiliti itu disebabkan oleh sebarang kelewatan dalam pelaksanaan atau pelanggaran Persetujuan ini akibat daripada mana-mana perkara di luar kawalan munasabahnya termasuk pemadaman, serangan virus, kecacatan lain, kelewatan atau kegagalan pelayan yang menjadi hos Platform itu atau penyedia perkhidmatan internet.

12.4 Anda menanggung kerugian kami dan pegawai, kakitangan dan ejen kami (“Pihak Ditanggung Rugi”) daripada sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, perbelanjaan dan kos langsung atau berbangkit (termasuk perbelanjaan khidmat perundangan atas dasar peguamcara dan klien sendiri) yang ditanggung atau dibebani oleh mana-mana Pihak yang Ditanggung Rugi akibat daripada sebarang tuntutan atau prosiding yang dibawa oleh pihak ketiga terhadap Pihak yang Ditanggung Rugi berhubungan dengan sebarang Bahan Pengiklanan atau sebarang kandungan atau bahan yang dimuat naik, disediakan atau dikemukakan oleh anda berkaitan dengan Persetujuan ini atau sebarang tindakan atau ketinggalan yang dibuat oleh anda berkaitan dengan penggunaan Platform itu atau perkhidmatan lain kami oleh anda. Bagi mengelakkan keraguan, tuntutan pihak ketiga atau prosiding sedemikian boleh merangkumi pelanggaran hak milik atau harta intelektual pihak ketiga tanpa had.

12.5 Setiap indemniti di dalam Persetujuan ini adalah kewajipan berterusan, berasingan dan bebas daripada kewajipan lain pihak-pihak dan tetap berkuat kuasa walaupun Persetujuan ini ditamatkan bagi apa jua sebab.

13. Penyerahan
13.1 Anda tidak boleh menyerahkan Persetujuan ini tanpa kebenaran bertulis kami terlebih dahulu, yang tidak akan ditahan tanpa sebab yang munasabah.
13.2 Kami boleh menyerahkan Persetujuan ini pada bila-bila masa. Jika kami menyerahkan Persetujuan ini, kami akan memaklumkan anda berkenaan penyerahan itu.

14. Notis
14.1 Kami akan meghantar semua notis dan komunikasi lain kepada anda di alamat e-mel dan/atau nombor faksimili yang anda telah berikan kepda kami. Anda mempunyai tanggungjawab tunggal untuk memastikan bahawa anda memberikan kepada kami alamat e-mel dan/atau nombor faksimili terkini anda.

14.2 Semua notis daripada anda kepada kami (termasuk notis penamatan) mesti dihantar kepada:

Pengurus Besar – Malaysia
iProperty.com Malaysia Sdn Bhd
Level 35, The Gardens South Tower,
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur.

15. Peruntukan umum berkaitan dengan hak dan remedi
15.1 Tiada kelewatan atau kegagalan oleh mana-mana pihak untuk menguatkuasakan sebarang peruntukan Persetujuan ini akan dianggap sebagai pengecualian atau mewujudkan duluan atau menjejaskan haknya. Tiada pengecualian oleh mana-mana pihak akan berkuat kuasa melainkan ia dibuat secara bertulis dan ditandatangani.

15.2 Jika mana-mana terma Persetujuan menjadi tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau haram, terma itu dianggap terputus. Semua bahagian lain Persetujuan masih berkuat kuasa sepenuhnya.

15.3 Hak dan remedi setiap pihak yang diperuntukkan di dalam Persetujuan ini adalah tambahan kepada hak dan remedi lain mengikut undang-undang dan ekuiti secara bebas daripada Persetujuan ini.

16. Undang-Undang yang Mentadbir
16.1 Persetujuan ini ditadbir di bawah undang-undang Malaysia.

16.2 Setiap pihak adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah-Mahkamah Malaysia dan mengecualikan sebarang haknya untuk membantah suatu tindakan yang dibawa ke Mahkamah-Mahkamah Malaysia (termasuk tindakan yang dibawa dalam forum yang merumitkan, atau yang mana Mahkamah-Mahkamah tersebut tidak mempunyai bidang kuasa).

17. Bahasa
17.1 Persetujuan ini dibuat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kedua-dua versi adalah sama sahihnya. Jika terdapat percanggahan atau perbezaan dalam tafsiran antara versi Bahasa Malaysia dan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan versi Bahasa Malaysia diandaikan sebagai dipinda secara automatik dan berkuat kuasa dari tarikh kuat kuasa versi Bahasa Inggeris, bagi menyelaraskan bahagian berkaitan dalam versi Bahasa Malaysia dengan bahagian dalam versi Bahasa Inggeris yang dipersoalkan.

18. Pihak-Pihak Terlibat
18.1 Persetujuan ini dan sebarang pemindaan kepadanya boleh dikuatkuasakan tanpa mengira bilangan pihak yang terlibat, setiapnya apabila dilaksanakan akan dianggap sebagai salinan asal dan kesemuanya jika dipertimbangkan bersama akan membentuk satu dokumen yang sama dan akan mengikat Pihak-Pihak sepertimana jika mereka menguatkuasakan Persetujuan ini dalam satu dokumen tunggal.

Bahagian B: Terma dan Syarat Khas
Paparan Bahan Pengiklanan di www.myfun.com (“myfun.com”)

1. Kelayakan untuk myfun.com
1.1 Anda adalah layak untuk memaparkan Bahan Pengiklanan anda di myfun.com, yang dihoskan oleh salah satu daripada syarikat berkaitan kami di negara Republik Rakyat Cina, tetapi:

(a) kami boleh mengehadkan kategori-kategori layak Bahan Pengiklanan anda untuk myfun.com, contohnya dengan merujuk kepada status naik taraf di atas Platform, jenis hartanah dan/atau nilai hartanah; dan
(b) kami juga boleh mengehadkan kelayakan bagi pelanggan tertentu, contohnya jika terdapat kegagalan dalam memenuhi mana-mana kewajipan anda di bawah Persetujuan ini, termasuk mana-mana jangka masa bagi menyemak penunjuk yang diperoleh menerusi carian dan aktiviti di myfun.com.

1.2 Komunikasi berkenaan pengehadan bagi kelayakan di atas akan disampaikan kepada anda dari semasa ke semasa.

2. Paparan Bahan Pengiklanan di myfun.com
2.1 Keutamaan penyenaraian dalam hasil carian akan bergantung pada cara pengguna myfun.com memilih untuk menyemak hasil carian mereka (contohnya penyenaraian paling baharu ke paling lama, harga terendah ke harga tertinggi, dan sebagainya). Penetapan keutamaan semakan adalah mengikut budi bicara kami.

2.2 Tempoh paparan Bahan Pengiklanan anda di myfun.com akan disamakan dengan tempoh penyenaraian aktif Bahan Pengiklanan itu di atas Platform, melainkan tempoh yang lebih singkat ditetapkan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan anda bagi penyenaraian myfun.com. Tempoh yang ditetapkan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan akan berjalan tanpa gangguan dari tarikh permulaan penyenaraian, tanpa mengambil kira sebarang arahan untuk menangguhkan penerbitan bagi apa-apa tempoh masa.

2.3 Dengan membeli atau bersetuju untuk memaparkan sebarang Bahan Pengiklanan di myfun.com, anda memberi kebenaran kepada kami untuk meminda atau memadam kandungan anda (kesemua atau sebahagiannya) apabila ia dipaparkan di myfun.com jika dalam pandangan kami (mengikut budi bicara kami), ia diperlukan untuk mematuhi undang-undang dan peraturan di negara Republik Rakyat Cina atau yang mana kami tidak dibenarkan untuk memaparkan Bahan Pengiklanan sedemikian di myfun.com disebabkan halangan teknologi. Bagi mengelakkan keraguan kami tidak dibenarkan untuk memaparkan di myfun.com, sebarang kandungan video content yang berasal daripada YouTube atau Vimeo

2.4 Bahan Pengiklanan anda boleh juga disindikatkan kepada laman web hartanah antarabangsa yang lain dengan mana kami mempunyai persetujuan pensidikatan, untuk meningkatkan capaian dan dedahan kepada audien.

3. Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Umum juga diguna pakai bagi Bahan Pengiklanan di myfun.com
3.1 Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Umum juga diguna pakai bagi Bahan Pengiklanan anda di myfun.com, melainkan konteks itu menghendaki sebaliknya.

3.2 Adalah termaklum juga bahawa pengehadan liabiliti yang ditetapkan dalam terma dan syarat di atas, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang kami dengan khusus menafikan sebarang liabiliti berkaitan dengan ketidaktepatan dalam terjemahan, salah komunikasi dalam perkhidmatan penghubung atau gangguan di laman web, bagi apa jua sebab.

4. Fi dan pembilan
4.1 Fi bagi pembelian atau paparan Bahan Pengiklanan oleh anda di myfun.com akan ditetapkan di dalam Persetujuan Pesanan Jualan anda. Fi harus dibayar mengikut peruntukan pembayaran Klausa 10 dalam Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Umum, seperti di atas.

4.2 Tanpa mengehadkan Klausa 4.1 di atas, kami mengekalkan hak untuk mengubah fi pada bila-bila masa. Anda akan dimaklumkan lebih awal tentang sebarang perubahan kepada fi.

4.3 Tiada bayaran balik akan dibuat selepas pesanan anda disahkan.

Lawatan Maya i360 (Pelancaran Baharu)

5. Lawatan Maya i360 (Pelancaran Baharu)

5.1 “i360 VT (Pelancaran Baharu)” bermaksud Lawatan Maya i360 (Pelancaran Baharu) iaitu sebuah filem, interaktif atau bukan interaktif, dalam bentuk digital, fotogrametri atau 3 dimensi, yang menyediakan pengguna dengan lawatan maya, jalan lalu atau pelan suatu lokasi, hartanah, pelancaran projek atau pembangunan hartanah (secara kolektif dirujuk sebagi “Lokasi”).

5.2 “Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu)” bermaksud Perkhidmatan Lawatan Maya i360 (Pelancaran Baharu) yang akan dikendalikan untuk menangkap imej visual Loaksi itu dan mencipta i360 VT (Pelancaran Baharu) untuk paparan di Platform sebagai Bahan Pengiklanan.

5.3  Jika anda membeli Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu), anda bersetuju dan sedia maklum bahawa:

  1. anda akan diberi lesen bukan eksklusif, boleh dibatal, tidak boleh dipindah milik untuk:

i) mengguna dan mengakses i360 VT (Pelancaran Baharu) dari Platform dan kami akan mengambil langkah munasabah untuk membolehkan akses sedemikian sepanjang tempoh Terma, tertakluk kepada Klausa 5.3(i);

ii) mengguna dan mengakses i360 VT (Pelancaran Baharu) dari pautan URL yang akan disediakan kepada anda (“Pautan URL”) dan kami akan mengambil langkah munasabah untuk membolehkan akses sedemikian bagi tempoh sehingga tiga puluh enam (36) bulan dari tarikh kami sediakan Pautan URL, tertakluk kepada Klausa 5.3(i);

iii) melangsungkan i360 VT (Pelancaran Baharu) menerusi Pautan URL di laman web, media dan/atau platform anda sendiri, tertakluk kepada Klausa 5.3(e); dan

iv) memaparkan i360 VT (Pelancaran Baharu) menerusi Pautan URL di mana-mana acara berkaitan hartanah yang disertai atau ditaja oleh anda, tertakluk kepada Klausa 5.3(e)

b. kami atau pemberi lesen kami memiliki semua hak, hak milik dan kepentingan (termasuk tanpa had hak cipta atau hak harta intelektual lain seperti mana-mana logo, tanda dagangan atau tanda air di dalamnya) dalam i360 VT (Pelancaran Baharu) dan sebarang bahan lain yang diwujudkan untuk mencipta Bahan Pengiklanan;

c. anda tidak memiliki dan tidak akan menuntut pemilikan sebarang hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada i360 VT (Pelancaran Baharu), dan tiada peruntukan dalam Terma dan Syarat Pelanggan (Pemaju & Pengiklan Lain) memberi anda sebarang hak, hak milik, dan kepentingan dalam dan kepada i360 VT (Pelancaran Baharu) dan sebarang bahan lain yang diwujudkan untuk mencipta Bahan Pengiklanan (termasuk tanpa had sebarang hak cipta atau hak harta intelektual lain dalam i360 VT (Pelancaran Baharu) seperti mana-mana logo, tanda dagangan atau tanda air di dalamnya);

d. kita tidak diwajibkan untuk menyediakan anda dengan sebarang salinan i360 VT (Pelancaran Baharu);

e. apabila melangsung atau memaparkan i360 VT (Pelancaran Baharu) mengikut Klausa 5.3(a)(iii) atau (iv), anda tidak dibenarkan untuk mengubah suai atau meminda i360 VT (Pelancaran Baharu) (termasuk tanpa had sebarang logo, tanda dagangan atau tanda air di dalamnya) dan mesti melangsung dan/atau memaparkan i360 VT (Pelancaran Baharu) menerusi Pautan URL dalam keadaan “sedia kala”; jika Tempoh langganan Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu) anda yang dikhususkan dalam Persetujuan Pesanan Jualan anda masih sah untuk tempoh melebihi dua belas (12) bulan, setelah luput tempoh dua belas (12) bulan pertama Tempoh tersebut, anda dibenarkan untuk meminda atau memadam logo, tanda dagangan dan/atau tanda air (tetapi bukan daripada pemberi lesen atau penyedia perkhidmatan kami) dan/atau memasukkan logo, tanda dagangan dan/atau tanda air anda ke dalam i360 VT (Pelancaran Baharu) (bagi mengelakkan keraguan, pengubahsuaian atau pindaan lain kepada i360 VT (Pelancaran Baharu) akan dibenarkan semasa Tempoh itu);

f. pelangsungan atau pemaparan i360 VT (Pelancaran Baharu) anda mengikut Klausa 5.3(a)(iii), (a)(iv) atau (e) adalah tanggungjawab tunggal anda dan kami mahupun penyedia perkhidmatan kami tidak akan menerima tanggungjawab berkenaan dengannya;

g. Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu) dikendalikan dengan menggunakan imej visual yang ditangkap dari Lokasi secara “sedia kala”;

h. kami dan/atau penyedia perkhidmatan kami tidak akan menerima sebarang tanggungjawab berkenaan dengan sebarang kecacatan atau kerosakan kepada atau di Lokasi yang boleh menjejaskan kebetulan, ketepatan dan/atau kualiti i360 VT (Pelancaran Baharu) atau Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu);

i. penyediaan Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu) oleh kami adalah dengan syarat kesahan atau kesinambungan mana-mana lesen yang kami boleh menghendaki daripada pemberi lesen atau penyedia perkhidmatan bagi penciptaan i360 VT (Pelancaran Baharu), paparan di Platform sebagai Bahan Pengiklanan dan/atau penyediaan Pautan URL; dan

j. anda mempunyai kuasa penuh dan diberi kuasa untuk menyediakan kepada kami, kakitangan, wakil atau penyedia perkhidmatan pihak ketiga akses untuk memasuki Lokasi untuk mengendalikan Perkhidmatan i360 VT (Pelancaran Baharu).

5.4 Anda menanggung ganti rugi mana-mana dan kesemua Pihak Ditanggung terhadap sebarang liabiliti, kerugian, kerosakan, perbelanjaan dan kos (termasuk perbelanjaan khidmat guaman bagi peguam cara atau klien wakilan kendiri) berlaku atau ditanggung oleh mana-mana Pihak Ditanggung akibat pelanggaran Klausa 5.3(a), (e) dan (j) di atas oleh anda. Penanggungan ganti rugi ini adalah tanggungjawab yang berterusan, berasingan dan bebas daripada kewajipan lain pihak-pihak tersebut dan kekal berkuat kuasa walaupun Persetujuan ini ditamatkan atas apa jua sebab.

 

© Semua hak terpelihara. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd
Dikemas kini July 2021