DASAR GUNA BOLEH TERIMA- EJEN & AGENSI

Terpakai kepada semua pelanggan iproperty.com.my, yang merupakan ejen atau agensi.

1. DEFINISI
Dalam terma dan syarat ini:

1.1 “Terma dan Syarat Pelanggan” bermaksud terma dan syarat am yang terpakai kepada anda dan kami yang berkaitan dengan Produk/Perkhidmatan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pesanan Jualan anda, yang terdapat di https://www.iproperty.com.my/bm/terma-syarat-pelanggan-agen-agensi/.

1.2 “Bahan Iklan” atau “Penyenaraian” bermaksud sebarang penyenaraian atau bahan iklan di laman web kami yang mengiklankan harta tanah, pelancaran projek, pembangunan hartanah atau perkhidmatan sampingan berkaitan harta yang diluluskan oleh kami.

1.3 “Platform” bermaksud laman web desktop, laman web mudah alih dan aplikasi mudah alih (termasuk telefon mudah alih, tablet dan aplikasi wearable) untuk iproperty.com.my dan sistem berkaitan dengan tablet dan aplikasi dan sebarang laman web lain yang kami beroperasi serta yang mana kami benarkan paparan Bahan Iklan Anda.

1.4 “Produk/Perkhidmatan” boleh termasuk sebarang produk atau perkhidmatan berikut atau gabungannya yang dikenalpasti dalam Perjanjian Pesanan Jualan:
(a) melanggan dengan kami memberikan anda hak untuk memuat naik Bahan Iklan anda, butiran dan imej ke Platform;
(b) memaparkan Bahan Iklan anda di laman web kami di www.iproperty.com.my;
(c) sebarang perkhidmatan berkait atau sampingan yang kami bersetuju untuk memberi kepada anda secara bertulis.

1.5 “Kami” bermaksud iProperty.com Malaysia Sdn Bhd.

1.6 “Anda/klien” bermaksud anda, pelanggan kami.

2. PENGENALAN

2.1 Dasar Guna Boleh Terima ini digunakan untuk penggunaan Platform oleh anda untuk memaparkan Bahan Iklan untuk dijual atau disewa, maklumat profil ejen dan Log masuk Ejen untuk memuat naik penyenaraian hartanah untuk dipaparkan di Platform.

2.2 Dasar Guna Boleh Terima ini merupakan sebahagian daripada perjanjian anda dengan kami untuk Produk/Perkhidmatan.

2.3 Kami boleh mengubah Dasar Guna Boleh Terima seperti yang dinyatakan di dalam https://www.iproperty.com.my/bm/terma-syarat-pelanggan-agen-agensi/ untuk Produk/Perkhidmatan.

2.4 Kami berhak untuk mengekalkan kualiti penyenaraian dan kandungan profil ejen di Platform dengan membuat arahan berkaitan dengan pengubahsuaian kandungan yang kami anggap munasabah dalam sesuatu keadaan. Terma Dasar Guna Boleh Terima ini adalah senarai keperluan kami. Kami mungkin mengarahkan anda mengubah suai kandungan yang kami anggap adalah wajar dalam sesuatu keadaan.

2.5 Kami boleh mentafsir dan menggunakan syarat-syarat di bawah dengan apa jua cara yang munasabah yang sesuai dengan keadaan yang berkaitan untuk mengekalkan kualiti Platform kami.

3. OBLIGASI ANDA

3.1. Anda mesti mematuhi keperluan Dasar Guna Boleh Terima ini.

3.2. Anda hanya boleh menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk tujuan yang ditetapkan dan ditawarkan dan bukannya untuk tujuan lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada sebarang tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Guna Boleh Terima tidak dapat diterima.

3.3. Anda mesti menggunakan Produk/Perkhidmatan dengan cara yang bertanggungjawab, dengan mengambil kira kesan penggunaan anda terhadap Produk/Perkhidmatan kepada pengguna lain Produk/ Perkhidmatan dan Platform yang lain.

4. PENGGUNAAN YANG DITERIMA

4.1. Adalah boleh diterima untuk menggunakan Produk /Perkhidmatan dengan cara berikut:

4.1.1 Senarai hartanah: untuk menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk penyenaraian bona fide  bagi hartanah untuk dijual atau disewa, bagi pihak orang yang berhak menawarkan hartanah dijual atau disewa dan mengikut Dasar Guna Boleh Terima ini.

4.1.2 Kebenaran: untuk menyenaraikan hartanah untuk dijual atau sewa yang mana anda mempunyai  keizinan dan perjanjian yang sesuai dari pemilik harta, termasuk individu secara tidak terhad, dan/atau pemilik rumah persendirian dan pemaju harta.

4.1.3 Nama profil dan imej ejen: untuk dipaparkan
(a) imej ejen berprofil individu dalam medan imej profil ejen anda (cth. memaparkan logo, teks, cap dagangan atau imej harta); atau
(b) nama peribadi anda dalam medan nama profil ejen (contohnya, pemaparan nama syarikat, dll.)

4.1.4 Imej harta: untuk memuat naik sekurang-kurangnya satu (1) gambar harta dalam  Penyenaraian yang mempunyai resolusi tinggi dan jelas dan tidak pecah atau legap. Anda hanya boleh memaparkan gambar harta yang diiklankan untuk dijual atau disewa, melainkan Penyenaraian tersebut merujuk kepada pejabat, pangsapuri, kondominium, atau rumah bandar  di mana gambar bangunan atau bangunan jiran boleh dipaparkan. Penduplikasian gambar  tidak  dibenarkan untuk Penyenaraian tertentu.

4.1.5 Mengalih keluar harta dijual: anda harus akan mengalih keluar penyenaraian hartanah dari Platform dengan segera jika ia tidak tersedia untuk dijual atau disewa di pasaran, jika tidak, anda akan didenda kerana melanggar Klausa 6.1 dalam Dasar Guna Boleh Terima ini.

4.1.6  Peraturan untuk Kandungan yang Mengandungi Video/Imej Bergerak/Lawatan 3D (Video): 
(a) Setiap Video dalam penyenaraian mesti mengiklankan hartanah untuk dijual atau disewa  dan memberi tumpuan khusus kepada harta tersebut. Anda tidak boleh menggunakan  Video untuk mengiklankan diri anda atau agensi anda, kecuali anda boleh menyertakan sebuah logo agensi tera air lutsinar anda di satu sudut Video dengan dimensi tidak lebih  daripada 10% daripada jumlah keseluruhan saiz imej (iaitu 80 piksel kali 60 piksel) yang tidak menganggu kandungan Video.
(b) Imej dan bunyi dalam Video mestilah berkaitan dengan harta yang ditawarkan untuk  dijual atau disewa. Memaparkan imej ‘gaya hidup’ atau mengulas mengenai ciri-ciri gaya  hidup boleh diterima (contohnya pandangan dari harta atau imej beberapa ciri atau  kemudahan di persekitaran atau struktur tempatan) dengan syarat harta berkenaan adalah  tumpuan utama Video.
(c) Anda tidak boleh menggunakan kefungsian Video dalam cara yang mungkin mengelirukan  atau menipu pengguna Platform.
(d) Anda mesti mematuhi keperluan teknikal untuk video harta terbenam yang diberitahu kepada anda dari semasa ke semasa.
(e) Anda tidak boleh menggunakan kefungsian Video untuk sebarang tujuan yang menyalahi  undang-undang, haram, berniat jahat atau tujuan tidak sepatutnya sebagai contohnya adalah tidak diterima jika memaparkan imej atau memasukkan ulasan yang:
I. boleh memfitnah atau mencemarkan orang lain atau perniagaan;
II. boleh mendedahkan maklumat peribadi atau sulit;
III. boleh dianggap lucah, serangan, mengancam atau kecaman;
IV. boleh melanggar hak harta intelek orang lain;
V. mengandungi kandungan yang berkaitan dengan etnik, agama, bangsa dan antara agama;
VI. boleh melanggar sebarang undang-undang, peraturan, standard, keperluan kandungan   atau kod yang diisytiharkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan atau  badan  industri.
(f) Peraturan di atas digunakan untuk semua bentuk imej bergerak yang dibenarkan oleh kami  untuk digunakan di Platform kami termasuk imej yang melibatkan teknologi video, animasi, maya, dirender dan diimbas. Peraturan am Guna Boleh Terima adalah terpakai  untuk imej dan bunyi dalam Video, termasuk tanpa had Klausa 4.1.7 dan 6.

5. APAKAH PENGGUNAAN YANG TIDAK DITERIMA?

5.1 Adalah tidak diterima penggunaan Produk/Perkhidmatan dalam sebarang amalan berikut, atau untuk membenarkan orang lain terlibat dalam amalan berikut, dalam menggunakan Produk/Perkhidmatan:

5.1.1 Penyenaraian selain hartanah: tidak menyenaraikan apa-apa selain harta tanah untuk  dijual atau  disewa. Sebagai contoh: kereta, ruang kereta, bot, karavan dan rumah mudah alih adalah tidak diterima untuk disenaraikan di Platform.

5.1.2 Mengiklankan perniagaan anda atau ejen anda: tidak boleh menggunakan  Produk/Perkhidmatan untuk mengiklankan perniagaan anda atau ejen anda dalam   Penyenaraian. Setiap penyenaraian yang dimuat naik oleh anda mestilah penyenaraian yang  sebenar bagi hartanah untuk dijual atau disewa. Sebagai contoh: menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk mengiklankan perniagaan anda atau perkhidmatannya sebagai  ejen hartanah tidak diterima. Ia juga tidak boleh diterima untuk memasukkan kandungan pemasaran khusus mengenai agensi atau ejen anda ke dalam Penyenaraian, termasuk imej (seperti gambar ejen) atau teks dalam galeri foto.

5.1.3 Bersaing dengan kami: dilarang menggunakan Produk / Perkhidmatan untuk mengiklankan perniagaan atau perkhidmatan pesaing kami (“Pesaing” secara kolektif).

5.1.4 Pengkategorian salah bagi hartanah untuk dijual: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan  untuk: –
(a) senarai harta untuk dijual atau sewa selain mengikut kategori yang ditetapkan dalam Klausa 4.1 di atas;
(b) senarai harta untuk dijual di bahagian ‘Sewa’; dan penyenaraian hartanah untuk disewa di bahagian ‘Beli’; dan/atau
(c) menyenaraikan penyenaraian hartanah utama dalam penyenaraian hartanah ‘sekunder’; dan menyenaraikan senarai harta tanah sekunder di senarai utama ‘utama’.

5.1.5 Penyenaraian generik: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk menyenaraikan hartanah yang tidak menetapkan nombor lot atau alamat (contohnya ‘pelbagai harta yang  tersedia’ tidak boleh diterima).

5.1.6 Penyalahgunaan medan: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk meletakkan  maklumat palsu atau tidak relevan bagi maklumat, keterangan atau medan gambar dalam Penyenaraian. Anda hanya perlu menggunakan medan maklumat, penerangan atau gambar  untuk memasukkan maklumat yang dimaksudkan untuk medan tersebut. Sebagai contoh, jangan memasukkan nama atau butiran perhubungan perniagaan atau agensi anda dalam tajuk penerangan atau medan penerangan harta.

5.1.7 Tera air dalam gambar: tidak memasukkan nama, nombor telefon, alamat, laman web atau logo mana-mana individu, syarikat atau Pesaing sebagai tera air dalam mana-mana Penyenaraian. Semua tera air untuk Penyenaraian hanya boleh menggunakan system tera air iRealtor.

5.1.8 Foto atau gambar yang salah: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk  memaparkan  foto hartanah selain daripada harta untuk dijual atau disewa. Sebagai contoh:’Terlalu Awal   untuk Gambar’ atau imej rumah kartun juga tidak boleh diterima.

5.1.9 Sempadan di sekeliling foto atau gambar: tidak memaparkan gambar, lukisan atau  imej lain  di dalam sempadan yang mengurangkan kualiti imej pada Penyenaraian.

5.1.10 Teks atau pemasaran dalam foto atau gambar: tidak memaparkan teks dalam  gambar, lukisan  atau imej lain yang mengurangkan kualiti imej pada Penyenaraian, atau tidak  memaparkan sebarang bahan pemasaran agensi melalui penggunaan objek berjenama dalam foto, seperti papan tanda, kereta dan cawan kopi.

5.1.11 Foto atau kolaj gambar: tidak memaparkan kolaj atau gabungan foto atau imej lain dalam satu bingkai pada penyenaraian.

5.1.12 Pemaparan imej ‘Gaya Hidup’ sebagai imej utama: tidak memaparkan gambar ‘gaya hidup’,  lukisan atau imej lain sebagai imej utama dalam penyenaraian hartanah. Kami  menggunakan budi bicara untuk menentukan apa yang membentuk imej ‘gaya hidup’ untuk tujuan ini, tetapi untuk panduan imej gaya hidup biasanya akan menjadi imej beberapa ciri atau kemudahan persekitaran atau struktur tempatan, dan bukan imej dari luaran atau dalaman harta itu sendiri.

5.1.13 Nama jalan dan tempat yang palsu: tidak menggunakan nama jalan, pinggir bandar  atau nama lokasi yang tidak tepat atau tidak diiktiraf secara rasmi. Sebagai contoh: menyatakan bahawa harta dalam pinggir bandar berdekatan tidak diterima.

5.1.14 Duplikasi penyenaraian hartanah: jangan gunakan Produk/Perkhidmatan untuk  membuat beberapa Penyenaraian (atau lebih daripada satu Penyenaraian untuk harta yang sama). Sebagai contoh, jangan menyenaraikan harta yang sama lebih daripada sekali,termasuk tetapi tidak terhad kepada penyenaraian dengan harga yang berbeza, butiran alamat,  jenis harta yang dipilih atau penyenaraian dimuat naik ke dalam beberapa bahagian di Platform.  Jika anda ingin memuat naik Penyenaraian untuk harta yang sama, anda hendaklah terlebih dahulu mengeluarkan Penyenaraian sebelumnya untuk harta yang sama. Kami berhak mengambil tindakan yang perlu, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggantungan Produk/Perkhidmatan anda, jika anda berulang kali memuat naik Penyenaraian berganda.

5.1.15 Pelbagai penyenaraian di alamat jalan yang sama: tidak menyenaraikan lebih daripada 10 harta unik dalam penyenaraian unik di alamat jalan yang sama. Menggunakan tajuk, imej atau huraian yang sama untuk penyenaraian ini juga tidak diterima. Menggunakan bilik  pameran atau foto generik tanpa rujukan dalam penyenaraian yang hakikatnya imej tersebut  bukanlah harta yang diiklankan adalah tidak dapat diterima.

5.1.16 Penyenaraian tanpa kuasa: tidak menyenaraikan harta yang anda tidak diberikan kebenaran atau dibenarkan untuk menjual atau menyewa dan yang mana anda tidak mempunyai kuasa bertandatangan daripada pemilik atau penjual

5.1.17 Penyenaraian untuk projek utama atau pemaju projek: tidak menyenaraikan  hartanah untuk projek utama atau pemaju projek. Jika anda dilantik oleh pemaju sebagai ejen eksklusif atau ejen tunggal projek hartanah, maka sila hubungi kami di +603 6419 5188  untuk panduan.

5.1.18 Menyamar sebagai orang lain: tidak menyenaraikan dengan menggunakan Produk/Perkhidmatan dengan menyamar sebagai orang lain.

5.1.19 Menjual semula Produk/Perkhidmatan atau kandungannya: tidak menjual semula Produk/Perkhidmatan atau kandungannya kepada mana-mana orang lain. Sekiranya anda Menyenaraikan hartanah, anda mestilah mewakili pemilik atau orang yang diberi kuasa dalam penjualan atau sewa harta itu pada setiap masa untuk Penyenaraian dan menguruskan semua pertanyaan daripada pembeli berpotensi dan penyewa bagi pihak mereka.

5.1.20 Membenarkan orang lain untuk menggunakan Produk/Perkhidmatan: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan untuk mengiklankan hartanah untuk dijual atau sewa untuk ejen atau agensi lain yang tidak melanggan Produk/Perkhidmatan.

5.1.21 Tingkah laku yang mengelirukan atau menipu: tidak menggunakan Produk/Perkhidmatan dengan cara atau cara yang mungkin mengelirukan dan menipu pengguna awam Platform, termasuk tanpa had:
(a) Memuat naik Penyenaraian baharu di lokasi yang salah, walaupun kemudiannya berpindah  ke lokasi yang betul;
(b) termasuk maklumat palsu atau mengelirukan dalam teks deskriptif profil ejen dalam tab “Cari Ejen” di Platform; atau
(c) menyebut harga tidak tepat, salah atau harga sewa atau jualan yang tidak realistik. Sebagai contoh, tidak menunjukkan sifar sebagai harga sewa atau jualan.

5.1.22 Sebagai contoh: tidak menggunakan kandungan atau foto dalam Penyenaraian yang:
(a) boleh memfitnah atau mencemarkan orang lain atau perniagaan;
(b) boleh mendedahkan maklumat peribadi atau sulit;
(c) boleh dianggap lucah, serangan, mengancam atau kecaman;
(d) boleh melanggar hak harta intelek orang lain;
(e) mengandungi kandungan yang berkaitan dengan etnik, agama, bangsa dan antara agama;
(f) boleh melanggar sebarang undang-undang, peraturan, piawaian, keperluan kandungan atau kod yang diisytiharkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan atau badan industri.

6. PELANGGARAN DASAR INI

6.1. Sekiranya anda menggunakan Produk/Perkhidmatan dengan cara yang melanggar Dasar Guna Boleh Terima, anda melanggar obligasi material dalam Perjanjian anda dengan kami dalam penggunaan Produk/Perkhidmatan anda.

6.2. Jika anda melanggar Dasar Guna Boleh Terima, kami berhak mengambil tindakan untuk meremedikan pelanggaran itu, termasuk tanpa had, menamatkan atau menggantung Produk/Perkhidmatan anda; memadam penyenaraian tertentu, memadam profil ejen, melarang Penyenaraian daripada dimuat naik ke Platform atau sebarang tindakan lain yang kami dibenarkan untuk mengambil di bawah Perjanjian kami dengan anda dan mengikut undang-undang.

6.3. Untuk mengelakkan keraguan, jika kami memberikan anda notis pelanggaran terhadap Dasar Guna Boleh Terima ini, kami mungkin menghendaki anda meremedikan pelanggaran tersebut dalam suatu tempoh masa. Kami berhak untuk mengambil tindakan penggantungan atau penamatan jika anda melanggar syarat-syarat SEBARANG Dasar Guna Boleh Terima ini pada bila-bila masa selepas tempoh yang ditentukan dalam notis tersebut (dan bukan sahaja dimana anda terus melanggar syarat khusus yang dikenalpasti) .

6.4. Apabila kami menggantung atau memadamkan Senarai atau Penyenaraian yang dihalang daripada dimuat naik disebabkan oleh pelanggaran atau cubaan melanggar anda terhadap Dasar Guna Bole Terima ini, anda akan bertanggungjawab terhadap kewajipan kontrak anda sehingga tarikh penamatan atau tamat Perjanjian anda dengan kami. Untuk mengelakkan keraguan, kami mungkin menggunakan hak kami untuk menggantung atau membuang Senarai anda secara kekal atau sementara selama tiga puluh (30) hari atau lebih.

7. BAHASA
7.1 Dasar Guna Boleh Terima dibuat dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris. Kedua-dua versi adalah sama sahih. Sekiranya terdapat percanggahan atau perbezaan dalam tafsiran antara versi Bahasa Malaysia dengan versi Bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan versi Bahasa Malaysia dianggap dipinda secara automatik dari tarikh kuat kuasa versi Bahasa Inggeris, untuk menjadikan bahagian yang relevan versi Bahasa Malaysia selaras dengan bahagian versi Bahasa Inggeris yang dipersoalkan.

© Hak cipta terpelihara. iProperty.com Malaysia Sdn Bhd
Dikemaskini pada July 2021