TERMA DAN SYARAT PELANGGAN – EJEN & AGENSI-AGENSI

Terpakai kepada semua pelanggan  www.iproperty.com.my yang merupakan ejen dan agensi ( tidak termasuk pemaju atau pengiklan lain)

Bahagian A : Terma dan Syarat Am
1. Definisi
Dalam Terma dan Syarat Pelanggan (Ejen & Agensi-Agensi) ini:

1.1 “Perjanjian” mempunyai maksud yang ditetapkan dalam Klausa 2.1 di bawah.

1.2 “Bahan Iklan” atau “Penyenaraian” bermaksud sebarang senarai atau bahan iklan di Platform yang mengiklankan hartanah, pelancaran projek, pembangunan hartanah atau penjenamaan korporat/peribadi untuk Anda.

1.3 “Platform” bermaksud laman web desktop, laman web mudah alih, aplikasi mudah alih (termasuk telefon mudah alih, tablet dan aplikasi wearable) dalam iproperty.com.my dan sistem berkaitan dengan tablet dan aplikasi serta laman web lain yang kami operasikan dan yang mana kami membenarkan anda untuk post atau muat naik Bahan Iklan anda.

1.4 “Produk/Perkhidmatan” boleh termasuk sebarang produk atau perkhidmatan atau gabungannya yang dibeli, dilanggan atau dipesan oleh anda daripada kami dalam Perjanjian Pesanan Jualan:
(a) akses kepada Ejen iRealtor untuk menguruskan Bahan Iklan anda di Platform;
(b) langganan untuk paparan Bahan Iklan anda pada Platfrom; dan
(c) sebarang perkhidmatan berkaitan atau sampingan yang kami bersetuju untuk memberikan anda secara bertulis.

1.5 “Perjanjian Pesanan Jualan” bermaksud sebut harga atau dokumen yang dibuat antara anda dan kami bagi tujuan pembelian, langganan atau pesanan bagi Produk/Perkhidmatan kami yang mana anda tandatangan atau mana-mana yang menunjukkan persetujuan anda.

1.6 “Tempoh” bermaksud jangka masa Perjanjian ini sepertimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Pesanan Jualan bagi langganan atau pembelian Produk/Perkhidmatan, penamatan adalah tertakluk kepada Perjanjian ini.

1.7 “Kami” bermaksud iProperty.com Malaysia Sdn Bhd

1.8 “Anda/klien” bermaksud anda, pelanggan kami.

2. Perjanjian Anda dengan kami

2.1 Perjanjian Anda dengan kami adalah mengandungi:
(a) Terma dan Syarat Pelanggan (Ejen & Agensi) ini yang mungkin berubah masa ke semasa mengikut Klausa 5.1 (e) di bawah) yang terdiri daripada: Bahagian A: Terma dan Syarat Am; dan Bahagian B: Terma dan Syarat Khas.
(b) Dasar Privasi kami, Syarat Penggunaan Platform dan Dasar Penggunaan yang Boleh Diterima;
(c) Perjanjian Pesanan Jualan; dan
(d) sebarang terma dan syarat lain yang terpakai kepada pembelian, langganan atau pesanan anda terhadap Produk/Perkhidmatan yang saling dipersetujui antara anda dan kami, secara bertulis.

Sekiranya terdapat ketidakkonsistenan atau kekaburan antara mana-mana terma-terma atau syarat-syarat  di atas, Terma dan Syarat Pelanggan (Ejen & Agensi) akan digunapakai.

2.2 Perjanjian ini merupakan kesepakatan secara keseluruhan antara kita terhadap isi kandungannya dan ia menggantikan kesemua perjanjian dan usaha yang telah dibuat antara kita sebelum ini.

2.3 Perjanjian ini akan berkuatkuasa pada tarikh anda melaksanakan Perjanjian Pesanan Penjualan atau mulai menggunakan Produk / Perkhidmatan, mana yang lebih awal.

3. Tempoh

3.1 Perjanjian Pesanan Jualan menetapkan tempoh. Selepas tamat tempoh, Produk/Perkhidmatan anda akan dikeluarkan dari Platform, kecuali anda membuat satu pesanan baharu di bawah Perjanjian Pesanan Jualan yang lain.

4. Waranti dan perwakilan anda

4.1 Anda mewakili dan memberi waranti kepada kami setiap masa Tempoh Perjanjian ini:
(a) anda memegang semua kebenaran yang diperlukan, lesen atau pentauliahan untuk menjual atau memajak semua penyenaraian bagi hartanah, harta dan pelancaran projek yang anda paparkan di Platform menggunakan Produk/Perkhidmatan;
(b) anda tidak boleh membuat sebarang perwakilan kepada klien anda yang mana tidak konsisten dengan Klausa 4.1(a)
(c) anda mempunyai kuasa untuk menjual atau memajak semua penyenaraian bagi hartanah, harta dan pelancaran projek yang anda paparkan di Platform menggunakan Produk/Perkhidmatan dan mempunyai kuasa yang sewajarnya yang mungkin diperlukan oleh undang-undang dan peraturan berkaitan; dan
(d) anda akan mematuhi semua obligasi yang ditetapkan dalam Klausa 6.

5. Pengakuan anda

5.1 Anda mengakui dan bersetuju sepanjang masa Tempoh Perjanjian:
(a) dalam pertimbangan kami memberikan anda hak untuk memaparkan Bahan Iklan anda di Platform dan perkhidmatan lain yang kami sediakan, anda memberikan kami lesen bebas royalti yang tidak boleh ditarik balik, kekal, seluruh dunia untuk mengkomersialkan, menyalin, melesenkan kepada pihak ketiga, menggunakan dan menyesuaikan untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan perniagaan kami sebarang Bahan Iklan, kandungan atau bahan yang anda berikan kepada kami semasa Tempoh, dan lesen ini kekal berkuat kuasa walaupun penamatan Perjanjian ini oleh anda ataupun kami;
(b) kami boleh, mengikut budi bicara kami, mengeluarkan atau meminda beberapa atau semua Bahan Iklan anda sekiranya anda, dalam pendapat munasabah kami telah melanggar obligasi anda di bawah Klausa 6.1 (e) di bawah;
(c) anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan Bahan Iklan anda dan sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam Bahan Iklan anda dan seterusnya, anda mengakui bahawa peranan kami hanyalah sebagai penerbit sahaja;
(d) Kami berhak mengubah terma dan syarat dalam Perjanjian pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda dengan menerbitkan terma atau syarat baharu di Platform. Penggunaan Produk / Perkhidmatan oleh anda merupakan penerimaan anda terhadap terma-terma atau syarat-syarat baru tersebut Sekiranya anda membantah sebarang terma atau syarat baharu atau pemberitahuan lain di Platform kami, pilihan tunggal anda adalah menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan kami notis bertulis 30 hari.
(e) Perjanjian ini terdiri daripada dokumen-dokumen yang disebut dalam Klausa 2 di atas, yang diubah dari semasa ke semasa mengikut Klausa 5.1 (e) di atas;
(f) Semua ciri Produk/Perkhidmatan kami adalah tertakluk kepada perubahan, pembangunan dan pemberhentian dan oleh itu, kami mungkin mengubah atau menghentikan sebarang ciri Produk/ Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa memberi notis kepada anda. Penggunaan Platform oleh anda merupakan penerimaan anda terhadap perubahan, pembangunan dan/atau pemberhentian tersebut dalam ciri Produk/Perkhidmatan. Sekiranya anda membantah sebarang perubahan, pembangunan dan/atau pemberhentian, pilihan tunggal anda adalah menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan kami notis bertulis 30 hari;
(g) kami akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberi anda operasi berterusan di Platform dan Produk/Perkhidmatan yang kami sediakan, namun begitu kami tidak dapat memberikan jaminan ini dan kegagalan teknologi atau kelewatan yang mungkin menghalang kami dari berbuat demikian.
(h) setelah anda memberikan kami butiran maklumat hubungan anda atau pekerja anda yang memberikan kami butiran hubungannya (secara lisan atau bertulis, termasuk dengan pembekalan kad perniagaan kepada pekerja kami), kami boleh menghubungi anda dan pekerja anda dari masa ke semasa berhubung dengan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami atau rakan perniagaan kami dan anda memberi kuasa kepada kami:
I. untuk menghubungi anda atau pekerja anda melalui telefon, emel, mesej teks, paparan notifikasi dan media elektronik lain, melainkan anda secara eksplisit meminta kami untuk tidak menghubungi anda melalui media ini;dan
II. untuk menghubungi anda atau pekerja anda melalui mana-mana kaedah ini tanpa termasuk kemudahan berhenti melanggan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.

6. Obligasi anda

6.1 Obligasi anda kepada kami adalah seperti berikut:
(a) anda hanya akan memuat naik Penyenaraian kepada Platform dengan sendiri atau melalui pihak ketiga yang dibenarkan dan bersetuju dengan terma dan syarat di bawah Perjanjian ini. Anda tidak akan membenarkan pihak lain untuk menggunakan langganan anda dan/atau Produk/Perkhidmatan untuk memuat naik Penyenaraian di Platform;
(b) jika anda, menurut pendapat munasabah kami, melanggar Klausa 6.1 (e) di bawah, anda akan mematuhi dengan segera sebarang arahan yang kami berikan kepada anda berhubung dengan Penyenaraian anda termasuk sebarang arahan untuk memadam, meminda atau mengemaskini sebarang Bahan Iklan yang berkaitan;
(c) anda akan mematuhi Dasar Privasi, Terma Penggunaan Platform dan Dasar Boleh Guna Terima  (yang berubah dari semasa ke semasa);
(d) anda akan memastikan bahawa sebarang kenyataan yang dibuat oleh anda kepada kami atau sebarang kandungan atau bahan yang dibekalkan oleh anda (termasuk kandungan yang dimuat naik ke Platform):

I. tidak menyalahi undang-undang
II. tidak dimuat naik untuk tujuan yang tidak wajar;
III. tidak: (i) mengiklankan bagi pihak pesaing kami (“Pesaing” secara kolektif); (ii) termasuk, paparan atau pautan ke mana-mana senarai, bahan iklan atau platform Pesaing (seperti laman web desktop, laman web mudah alih, aplikasi mudah alih dll); atau (iii) bersaing dengan kami dengan sebarang cara yang tidak diberikan kebenaran secara spesifik oleh kami;
IV. idak termasuks ebarang tera air Pesaing;
V. tidak mengelirukan atau menipu atau kemungkinan mengelirukan atau menipu (termasuk sebab penjenamaan pada penyenaraian akan, atau berkemungkinan akan, mengelirukan atau memperdaya pengguna mengenai syarikat anda atau ejen individu yang bertanggungjawab untuk menjual harta yang berkaitan);
VI. tidak memasukkan maklumat yang bersifat memfitnah, menipu, melanggar hak cipta atau yang mana akan mendedahkan kami kepada sebarang liabiliti, prosiding undang-undang atau sanksi lain;dan
VII. yang tidak melanggar Dasar Boleh Guna Terima;

(e) anda akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai, termasuk undang-undang tanpa had yang berkaitan dengan perlindungan pengguna, persaingan, undang-undang perdagangan saksama tempatan, ejen hartanah, privasi, dan sebarang standard dan peraturan pengiklanan yang lain;
(f) anda akan mematuhi mana-mana garis panduan dan kod yang dikeluarkan oleh badan tempatan dan nasional anda untuk jenis organisasi anda;
(g) Dasar Akaun Pengguna. Anda layak memegang dan mengoperasikan satu (1) akaun sahaja untuk mengakses dan menggunakan Produk/Perkhidmatan. Anda akan memastikan bahawa:-

I. nama pengguna dan kata laluan anda untuk mengakses mana-mana perkhidmatan yang dibekalkan oleh kami disimpan dengan selamat setiap masa. Perkongsian akaun antara anda dengan pengguna lain adalah dilarang sama sekali. Pengguna sah dan berlesen adalah bagi akaun berdaftar di bawah Produk/Perkhidmatan kami.
II. anda bertanggungjawab untuk penggunaan sebarang perkhidmatan yang dibekalkan oleh kami yang menggunakan nama pengguna dan kata laluan anda oleh sesiapa sahaja (sama ada dibenarkan atau sebaliknya) dan, tanpa had, anda mesti membayar sebarang caj yang timbul akibat penggunaannya;
III. anda tidak boleh merujuk kepada berbilang orang dalam akaun. Sebagai contoh, rujukan kepada Anda atau nama pengguna, gambar peribadi, profil peribadi, nombor telefon, alamat emel dan sebarang maklumat lain yang didaftarkan dengan kami mestilah berkaitan dengan pengguna tunggal.
IV. Anda menyimpan maklumat peribadi, akaun dan butiran hubungan anda yang sentiasa dikemas kini dengan kami dan maklumat sedemikian sepatutnya tepat pada setiap masa (cth butiran Real Estate Negotiator (REN), butiran Real Estate Agent (REA), dll); dan
V. gambar ejen anda hanya dimaksudkan untuk pemegang akaun individu sahaja. Menggunakan gambar mana-mana barang dan/atau hidupan lain adalah dilarang sama sekali.

(h) anda akan memastikan bahawa anda dan semua pekerja syarikat anda akan memperlakukan pekerja kami dengan hormat pada setiap masa dan tidak mengancam, mengganggu, menganiaya, menyerang, menggunakan bahasa kesat, memfitnah atau menghubungi pekerja, kontraktor atau ejen kami berulang kali tanpa ada keperluan yang mana menyebabkan mereka mengalami tekanan atau ketidakselesaan;
(i) Penggunaan Maklumat Peribadi anda berjanji bahawa anda hanya akan mengumpul, menggunakan, mendedahkan dan menyimpan maklumat peribadi yang diperoleh melalui Platform termasuk melalui petunjuk yang dijana oleh pengguna yang mengemukakan pertanyaan di Platform, dengan satu tujuan sahaja iaitu untuk menghubungi orang yang bertanyakan tentang harta tertentu, melainkan jika dinasihatkan sebaliknya oleh kami; apabila anda memberi kami maklumat peribadi seseorang individu, anda harus memaklumkan kepada individu tersebut bahawa maklumat peribadi mereka akan digunakan dan didedahkan oleh kami mengikut Dasar Privasi kami
(j) Pendedahan Maklumat Peribadi jika anda memilih untuk memberikan kami maklumat peribadi seseorang individu (seperti yang ditakrifkan dalam undang-undang privasi yang berkaitan), anda menjamin dan mewakili kepada kami bahawa:
I. sebelum memberikan butiran, anda telah mendapat persetujuan daripada individu untuk mendedahkan maklumat mereka kepada pengiklan pihak ketiga dan pengiklan pihak ketiga tersebut boleh menghubungi mereka mengenai pemasaran harta mereka;dan
II. sebelum memberikan butiran, anda telah mendapat persetujuan daripada individu untuk mendedahkan maklumat mereka kepada kami mengikut Dasar Privasi kami;
III. anda tidak melanggar mana-mana kawal selia atau obligasi kontraktual dalam pemberian butiran; dan
(k) anda akan memastikan bahawa anda tidak menggunakan tanda niaga kami sama ada yang berdaftar atau tidak berdaftar untuk sebarang tujuan yang kami tidak diluluskan sebelum ini secara bertulis atau dengan cara yang mungkin mengelirukan individu untuk mempercayai bahawa terdapat perkaitan antara jenama anda dan jenama kami, selain daripada kaitan sebagai pelanggan dan pembekal perkhidmatan, tanpa keizinan bertulis daripada kami terlebih dahulu.

7. Penamatan atau penggantungan oleh kami

7.1 Tanpa mengehadkan hak-hak kami yang lain, kami boleh dengan segera menamatkan Perjanjian ini atau menggantung penggunaan dan akses anda ke Platform jika:
(a) anda berhenti daripada terlibat dengan agensi hartanah, yang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Penilai, Ejen Hartanah dan Pengurus Hartanah Malaysia.
(b) anda gagal membayar sebarang bayaran atau caj yang dikenakan kepada kami dalam tempoh 30 hari selepas tarikh tamat tempoh;
(c) sebarang jaminan dan perwakilan anda dalam Klausa 4 adalah salah;
(d) anda gagal melaksanakan obligasi anda di bawah Perjanjian ini (dan, untuk tujuan ini, sebarang pelanggaran mana-mana obligasi di bawah Klausa 6 di atas akan dianggap sebagai gagal);
(e) anda melanggar Perjanjian ini (sama ada pelanggaran itu adalah besar ataupun tidak) dan kegagalan dalam merektifikasikan pelanggaran tersebut dalam tempoh tujuh (7) hari selepas kami memberikan anda notis mengenai pelanggaran itu yang menghendaki ianya diperbetulkan;
(f) anda menghadapi kebankrapan, pembubaran, pembubaran sementara, pentadbiran, penerimaan, penerimaan dan pengurusan, komposisi perkiraan dengan pemiutang anda, atau melantik penerima, pengurus atau pengawal atas semua atau mana-mana bahagian aset anda, atau dilindungi daripada pemiutang di bawah sebarang statut, atau menjadi atau disifatkan akan menjadi tidak solven; atau
(g) anda meninggal dunia, atau jika anda berada dalam perkongsian yang telah dibubarkan atau permohonan untuk dibubarkan difailkan, atau jika anda sebuah syarikat yang mengalami penggulungan atau permohonan untuk penggulungan difailkan.

7.2 Dalam keadaan dimana kami menggunakan hak kami untuk menggantung penggunaan dan akses anda ke Platform menurut Klausa 7.1 di atas, anda masih tetap bertanggungjawab untuk semua bayaran langganan dan Produk/Perkhidmatan sehingga penamatan atau tamat tempoh Perjanjian ini. Kami tidak akan membayar balik dan/atau memberi pampasan kepada anda, sekiranya penggunaan dan akses anda ke Platform digantung atau ditamatkan di bawah Klausa 7.1.

7.3 Syarikat memegang semua hak dan remedinya (termasuk tanpa batasan, hak Syarikat untuk mengalih keluar Bahan Iklan dan Penyenaraian di bawah Klausa 5.1 (b).

8. Penamatan oleh anda

8.1 Sebagai tambahan kepada sebarang hak penamatan yang anda mungkin ada di bawah klausa lain dalam Perjanjian ini, anda boleh menamatkan Perjanjian ini dengan segera jika:
(a) kami gagal melaksanakan sebarang obligasi kami di bawah Perjanjian ini;
(b) kami gagal melanggar sebarang obligasi kami di bawah Perjanjian ini (sama ada pelanggaran itu adalah bahan atau tidak) dan kegagalan untuk merektifikasikan pelanggaran dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas anda memberi kami notis tentang pelanggaran tersebut yang menghendaki supaya ianya diperbetulkan.
(c) kami menghadapi kebankrapan, pembubaran, pembubaran sementara, pentadbiran, penerimaan, penerimaan dan pengurusan, komposisi perkiraan dengan pemiutang anda, atau melantik penerima, pengurus atau pengawal atas semua atau mana-mana bahagian aset anda, atau dilindungi daripada pemiutang di bawah sebarang statut, atau menjadi atau disifatkan akan menjadi tidak solven;

I. kami mengalami penggulungan atau permohonan untuk penggulungan difailkan; atau
II. kami menggunakan hak kami untuk menggantung penggunaan dan akses anda ke Platform selama 30 hari atau lebih.

9. Kesan penamatan atau penggantungan

9.1 Penamatan Perjanjian ini atau penggantungan penggunaan dan akses anda ke Platform menurut Klausa 7 adalah tidak:
(a) melepaskan anda daripada liabiliti anda untuk membayar bayaran sehingga tarikh kuat kuasa penamatan dan, untuk mengelakkan keraguan, invois masih tetap dikeluarkan dan perlu dibayar untuk tempoh penggantungan dan semasa tempoh notis yang membawa kepada penamatan;
(b) melepaskan mana-mana pihak daripada obligasi terakru dan liabiliti menurut Perjanjian ini yang mungkin dikuatkuasakan sebelum atau selepas penamatan; atau
(c) mengetepikan sebarang hak terakru berkenaan dengan sebarang pelanggaran Perjanjian ini oleh mana-mana pihak.

9.2 Kami boleh membuat pilihan menggunakan budi bicara kami sendiri, untuk tidak membuat perjanjian baharu dengan anda jika anda telah menamatkan Perjanjian atau sebarang jenis kontrak dengan kami sebelum ini.

9.3 Jumlah yang dibayar oleh anda sewaktu penamatan menjadi hutang yang kena dibayar dalam tempoh tiga puluh (30) hari notis penamatan.

10. Bayaran dan bil

10.1 Bayaran dan tarikh pembayaran untuk Produk/Perkhidmatan anda akan ditentukan dalam Perjanjian Pesanan Jualan anda.

10.2 Kami berhak untuk menukar bayaran untuk sebarang Produk/Perkhidmatan pada bila-bila masa. Anda akan diberitahu dalam tempoh tiga puluh (30) hari terlebih dahulu sebelum sebarang perubahan terhadap bayaran dan boleh ditamatkan sebelum perubahan ini berkuatkuasa jika anda menganggap ini akan menjejaskan bahan anda.

10.3 Atas budi bicara kami, kami boleh menghantar invois kepada anda melalui emel atau kaedah elektronik lain sepertimana kami beritahu kepada anda. Atas permintaan, anda akan memberitahu kami alamat emel yang kami boleh menghantar invois anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa alamat emel adalah tepat, terkini, berfungsi dengan baik dan sentiasa dipantau oleh orang yang diberi kuasa bagi pihak anda. Anda juga bertanggungjawab untuk memberitahu kami tentang sebarang perubahan terhadap alamat emel yang mana invois perlu dihantar. Sekiranya alamat emel yang diberitahu oleh anda tidak lagi berfungsi dengan baik atau jika perlu dipinda, anda perlu dengan segera memberikan alamat emel ganti untuk tujuan penghantaran invois. Invois dianggap sebagai diterima oleh anda pada hari sebaik sahaja tarikh yang ditunjukkan oleh sistem emel kami sebagai tarikh dihantar. Sebarang kegagalan untuk menerima invois tidak akan melepaskan anda daripada liabiliti untuk pembayaran bayaran mengikut tarikh habis tempoh yang ditunjukkan pada invois.

11. Pembatasan liabiliti dan pampasan

11.1 Tertakluk kepada Klausa 12.3 di bawah, setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai, setiap pihak:
(a) tidak termasuk semua syarat, waranti dan jaminan yang tersirat dalam Perjanjian ini;
(b) tidak termasuk liabiliti untuk kerugian, kehilangan atau kerosakan secara khas atau tidak langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan peluang, kehilangan hasil, kehilangan data dan kehilangan keuntungan); dan
(c) mengehadkan liabilitinya bagi sebarang pelanggaran jaminan, syarat atau waranti pengguna yang tidak boleh dikecualikan (pada pilihan pihak) menampung semula perkhidmatan yang berkaitan atau membayar kos untuk mendapatkan semula perkhidmatan yang berkaitan.

11.2 Setiap pihak mesti mengambil semua langkah yang munasabah untuk meminimumkan sebarang kerugian yang berlaku atau mungkin akan berlaku dan ia adalah subjek tuntutan di bawah Perjanjian ini. Jika sesebuah pihak tidak mengambil langkah yang munasabah untuk meminimumkan kerugian itu, maka liabiliti untuk tuntutan yang berkaitan akan dikurangkan dengan sewajarnya.

11.3 Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerosakan, kerugian atau liabiliti yang timbul di bawah Perjanjian ini setakat mana liabiliti berlaku disebabkan sebarang kelewatan dalam pelaksanaan atau pelanggaran Perjanjian ini yang disebabkan oleh mana-mana perkara di luar kawalannya yang munasabah (termasuk tegah liputan, virus, kerosakan lain, kelewatan atau kegagalan pelayan hosting Platform atau pembekal perkhidmatan internet.

11.4 Anda menanggung rugi kami dan pegawai kami, pekerja dan ejen kami (“Pihak yang Ditanggung Rugi”) terhadap sebarang liabiliti, kerugian, ganti rugi, perbelanjaan dan kos yang langsung atau berbangkit (termasuk perbelanjaan undang-undang bagi peguamcara dan pelanggan sendiri) yang ditanggung atau dialami oleh mana-mana Pihak yang Ditanggung Rugi akibat sebarang tuntutan atau prosiding yang dibawa oleh pihak ketiga terhadap Pihak yang Ditanggung Rugi berhubung dengan sebarang kandungan atau bahan yang dimuat naik atau diserahkan oleh anda yang berkaitan dengan Perjanjian ini atau sebarang tindakan atau ketinggalan lain oleh anda berkaitan dengan penggunaan Platform oleh anda atau perkhidmatan kami yang lain.

11.5 Setiap indemniti dalam Perjanjian ini adalah obligasi yang berterusan, berasingan dan bebas dari obligasi lain pihak dan masih kekal dalam penamatan Perjanjian ini untuk apa jua alasan pun.

12. Penyerahan hak

12.1 Anda tidak boleh menyerahkan hak Perjanjian ini tanpa persetujuan bertulis daripada kami terlebih dahulu, yang tidak akan ditahan dengan secara tidak munasabah.

12.2 Kami boleh menyerahkan hak Perjanjian ini pada bila-bila masa. Jika kami menyerahkan hak Perjanjian ini, kami akan memberitahu anda tentang penyerahan hak tersebut.

13. Notis

13.1 Kami akan menghantar semua notis dan komunikasi lain kepada anda di alamat emel dan/atau nombor faksimile yang telah anda berikan kepada kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa anda memberi kami alamat emel hubungan dan/atau nombor faksimile semasa anda.

13.2 Semua notis daripada anda kepada kami (termasuk notis pemberhentian) mestilah dihantar kepada:
Pengurus Besar – Malaysia
iProperty.com Malaysia Sdn Bhd,
Level 35, The Gardens South Tower,
Mid Valley City, Lingkaran Syed Putra,
59200 Kuala Lumpur

14. Peruntukan am berhubung dengan hak dan remedi

14.1 Tiada ada kelewatan atau kegagalan oleh mana-mana pihak untuk menguatkuasakan sebarang peruntukan dalam Perjanjian ini yang dianggap sebagai satu penepian atau mewujudkan duluan atau akan menjejaskan haknya. Tiada penepian oleh mana-mana pihak akan berkuatkuasa melainkan jika ia bertulis dan ditandatangani.

14.2 Jika sebarang terma Perjanjian ini tidak sah, tidak boleh dikuatkuasakan atau menyalahi undang-undang, maka terma tersebut diputuskan. Baki Perjanjian ini adalah berkuat kuasa dan efektif.

14.3 Hak dan remedi bagi setiap pihak yang tersedia dalam Perjanjian ini adalah sebagai tambahan kepada hak dan remedi lain yang diberikan oleh undang-undang dan ekuiti secara bebas dari Perjanjian ini.

15. Undang-undang yang Berkuat Kuasa

15.1 Undang-undang Malaysia mentadbir Perjanjian ini.

15.2 Setiap pihak tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

16. Bahasa

16.1 Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kedua-dua versi adalah sama sahih. Sekiranya terdapat percanggahan atau perbezaan dalam tafsiran antara versi Malaysia dan versi bahasa Inggeris, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai dan versi Malaysia dianggap dipinda secara automatik dari tarikh kuat kuasa versi Bahasa Inggeris, untuk menjadikan bahagian relevan versi Malaysia yang selaras dengan bahagian versi bahasa Inggeris yang dipersoalkan.

 

Bahagian B: Terma dan Syarat Khas

Paparan Bahan Iklan di Rangkaian Harta Global kami

1. Kelayakan untuk Rangkaian Harta Global
1.1 Anda layak untuk memaparkan Bahan Iklan Anda di Rangkaian Harta Global, yang terdiri daripada laman web berikut:

(a) www.iproperty.com.my;
(b) www.iproperty.com.sg;
(c) www.squarefoot.com.hk;
(d) www.rumah123.com;

(e) www.thinkofliving.com;

(f) www.realestate.com.au;
(g) www.realtor.com; dan/atau
(h) www.housing.com.

   1.2 Had Kelayakan
   Kami mungkin menghadkan kelayakan anda untuk memaparkan Bahan Iklan anda di Rangkaian Harta Global
   (a) mengikut kategori, seperti dengan merujuk kepada status peningkatan pada Platform, jenis harta dan/atau nilai harta tersebut.
   (b) mengikut pelanggan, berdasarkan pematuhan anda terhadap obligasi anda di bawah Perjanjian ini, termasuk sebarang rangka masa untuk mengikuti petunjuk yang diperoleh melalui Rangkaian Harta Global.
   Had kelayakan di atas akan diberitahu kepada anda dari semasa ke semasa.

   2. Paparan Bahan Iklan di Rangkaian Harta Global

   2.1 Keutamaan penyenaraian dalam hasil carian bergantung kepada bagaimana pengguna Rangkaian Harta Global memilih untuk mengisih keputusan mereka (cth. Terbaru kepada senarai tertua, harga terendah hingga tertinggi dll). Keutamaan isihan lalai adalah mengikut budi bicara kami.

   2.2 Tempoh Bahan Iklan anda yang dipaparkan di Rangkaian Harta Global adalah selagi Bahan Iklan berada dalam penyenaraian aktif di Platform, melainkan jika tempoh yang lebih singkat ditentukan dalam Perjanjian Pesanan Jualan anda bagi penyenaraian Rangkaian Harta Global. Tempoh yang ditentukan di Perjanjian Pesanan Jualan anda tidak terputus dari tarikh mula penyenaraian, walaupun ada arahan untuk menangguhkan penerbitan untuk sebarang tempoh masa.

   2.3 Dengan pembelian atau persetujuan untuk memaparkan Bahan Iklan di Rangkaian Harta Global, anda bersetuju dengan kami untuk meminda kandungan anda seperti yang tertera di Rangkaian Harta Global yang kami pertimbangkan (menurut budi bicara mutlak kami) adalah perlu mematuhi undang-undang dan peraturan di negara tuan rumah untuk laman web yang berkaitan.

   2.4 Bahan Iklan Anda juga boleh disindiketkan ke laman web hartanah antarabangsa lain yang kami telah masukkan ke dalam perjanjian sindikasi, untuk jangkauan dan pendedahan audiens yang lebih besar.

   2.5 Sekiranya anda tidak ingin Penyenaraian atau Bahan Iklan yang disindiketkan pada sebarang laman web di bawah Rangkaian Harta Global atau sebarang laman web hartanah antarabangsa rakan kongsi kami, perlu memberitahu kami secara bertulis dan kami akan mengalih keluar Penyenaraian atau Bahan Iklan anda dalam jangka masa yang munasabah.

   3. Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Am juga digunakan untuk Bahan Iklan di Rangkaian Harta Global

   3.1 Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Am juga terpakai pada Bahan Iklan Anda di Rangkaian Harta Global, melainkan jika konteks memerlukan sebaliknya.

   3.2 Beri perhatian bahawa had liabiliti yang dinyatakan dalam terma dan syarat di atas, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami secara khusus menafikan sebarang liabiliti berhubung dengan ketidaktepatan dalam terjemahan, miskomunikasi dalam perkhidmatan perhubungan atau gangguan di laman web ini, untuk sebarang sebab.

   4. Bayaran dan bil

   4.1 Bayaran untuk pembelian atau paparan Bahan Iklan Anda di Rangkaian Harta Global akan ditentukan dalam Perjanjian Pesanan Jualan Anda. Bayaran dibayar mengikut peruntukan pembayaran Klausa 10 Bahagian A Terma dan Syarat Pelanggan Am, di atas.

   4.2 Tanpa mengehadkan Fasal 4.1 di atas, kami berhak menukar bayaran pada bila-bila masa. Anda akan dimaklumkan terlebih dahulu mengenai sebarang perubahan terhadap bayaran.

   4.3 Tiada bayaran balik boleh diberikan setelah tempahan dibuat.

   Dikemaskini pada July 2021
   © Hak cipta terpelihara iProperty.com Malaysia Sdn Bhd