6.-Neighbourhood-Conditions-Source-Nor-Zakiah-Abdullah-4fn1mf-Family